I Socialstyrelsens föreskrifter angående läkarnas ST anges utbildningsaktiviteter och mål för området medicinsk vetenskap [1]. Huvuddelen av utbildningen innefattar ett självständigt arbete enligt vetenskapliga principer som beräknas ta 10 veckor. Det har framförts att det inte räcker för att fullgöra ett högkvalitativt projekt och att en rimlig ambitionsnivå är att formulera ett detaljerat studieprotokoll [2]. Förutsättningar finns dock för att genomföra väl avgränsade och verksamhetsnära projekt [3], exempelvis pilotstudier inför framtida vetenskapliga projekt. 

Utbildning över specialitetsgränserna har förordats länge [4, 5]. Flera sjukhus och FoUU-enheter anordnar kurser i medicinsk vetenskap för ST-läkare, men utformningen och utbudet varierar. Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har vi designat en regional kurs som lägger grunden för ett självständigt projektarbete med kvantitativ vetenskaplig metod. Majoriteten av studierna inom medicinsk vetenskap bygger på denna metodplattform. Målen är att ST-läkaren ska kunna kritiskt granska upplägg och resultat av studier samt självständigt formulera en plan för en studie med kvantitativ vetenskaplig metod inom medicin och hälsa.

Kursen inleds med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar i litteratursökning, kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, forskningsetik, god klinisk praxis, studieupplägg, epidemiologiska samt statistiska metoder. Efter tre inledande heldagar kan ST-läkaren börja skriva en projektplan. Två veckor bör avsättas för inläsning av relevanta artiklar och arbetet med projektplanen. Planen presenteras muntligt vid ett seminarium som utgör examination.

Kursen tar cirka tre veckor under en 6–7-veckorsperiod. Därefter återstår åtta veckor för projektarbetet vid hemmakliniken. ST-läkaren använder patientdata från journaler, register och/eller nya mätningar, och kursledningen ger stöd när det gäller analys av data och presentation av resultat. Läkaren kan löpande vända sig till »wims« – workshops i medicinsk statistik – när data ska analyseras och sammanställas.

Kursupplägget stärker regional samordning och lägger grunden för ett självständigt projektarbete med kvantitativ vetenskaplig metod som genomförs vid hemmakliniken. Vår erfarenhet visar att utbildningen i medicinsk vetenskap under ST bör fokusera på denna typ av projektarbete.

Detaljerad beskrivning av kursen kan fås från författarna (ulf.stromberg@gu.se).