2015 passerade läkemedelsförsäljningen 40 miljarder kronor [1]. Två tredjedelar av befolkningen tog ut minst ett läkemedel på recept. Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden och utgör 11,1 procent av den totala vårdkostnaden [2]. Prognosen för läkemedelsförmånerna visar på en ökning de närmaste åren [3].

Kunskap om förskrivning av läkemedel behövs på övergripande/samlad nivå, men även enskilda förskrivare bör ha tillgång till data, då kunskap om det egna förskrivningsmönstret bidrar till en effektiv läkemedelsanvändning.

Data om alla förskrivna läkemedel som expedieras vid landets öppenvårdsapotek finns i register hos eHälsomyndigheten. Dessutom lagras alla elektroniska recept där. Sedan 2014 tillhandahålls det kostnadsfria verktyget »Min förskrivning«, som kan ge underlag för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring [4]. Registren innehåller dock mer information, och verktyget kommer nu i en uppdaterad version. Några viktiga förbättringar är:

  • Förlängd uppföljningsperiod – från 3 till 12 månader – ger en bredare och mer träffsäker beskrivning av förskrivningsmönstret, till exempel förbättrad antibiotikarapport.
  • Möjlighet att studera patienternas följsamhet. Data från förskrivningstillfället jämförs med vad som hämtats ut på apotek (baseras på statistik 12 månader tillbaka).
  • Förskrivningen kan jämföras med specialitetsgrupp, verksamhetsområde, landsting och riksförskrivning.
  • En rapport som visar förskrivning av läkemedel som enligt Socialstyrelsens riktlinjer kan vara olämpliga för äldre [5].  
  • Export av förskrivnings- och försäljningsdata som textfil möjliggör fördjupade analyser.
  • Möjlighet till översiktsrapport av förskrivningen med information från alla delrapporter.
  • Användbarhet, gränssnitt och säkerhet har förbättrats.

Det kan vara svårt att se sitt eget förskrivningsmönster. Då kan tabeller och grafer vara ett stöd. Det är bara den enskilde förskrivaren och verksamhetschefer som har tillgång till rapporterna. Bedömning av förskrivningsmönster kräver god inblick i vilken typ av patienter förskrivaren normalt träffar, annars riskerar man att dra felaktiga slutsatser. Verktyget hjälper förskrivare och verksamheter att fokusera på nödvändiga förändringar för att uppnå en effektiv läkemedelsanvändning. Man kan exempelvis studera förskrivningsvolymer och försäljningsvärden och jämföra med den egna arbetsplatsen. 

Just nu pågår arbetet med en nationell läkemedelslista som kan komma att innehålla uppgifter om läkemedelsordinationer i ambulans- och slutenvård. Detta skulle ge en mer komplett bild av läkemedelsförskrivningen [6]. En nationell modell för att beskriva verksamheter och utförare skulle ytterligare förbättra urvalet av jämförelsematerial och leda till »nyttigare« uppföljningar [7]. En annan möjlighet är att integrera »Min förskrivning« och liknande stöd i vårdinformationssystemen. Tillgängligheten och användbarheten av stödjande funktioner påverkar i hög utsträckning hur – och hur ofta – de används och den nytta de gör [8].