Om dagens och framtidens primärvård ska fungera på det sätt som de allra flesta vill krävs att landstingen slutar att låtsas som om det är någon annan som har ansvaret för läkarbemanningen. För att lyckas fullbemanna vår primärvård krävs att det skapas arbetsvillkor som attraherar åtminstone fyra grupper:

  • De som redan arbetar i primärvården – så att de stannar kvar.
  • De som står i begrepp att gå i pension – så att de jobbar ett antal år till.
  • Hyrläkarna – så att de stannar kvar på arbetsplatsen.
  • De unga läkarna som behöver se attraktiva arbetsplatser för att välja primärvård.

I utredningen »Vårdens framtid« [1] finns ett historiekapitel. Där kan man se att landstingen under åtminstone 50 år – trots goda intentioner och insikter – misslyckats med att läkarbemanna primärvården. Man har organiserat om och inrättat tjänster men aldrig lyckats ge primärvården rimliga förutsättningar att vara vårdens bas.

Hyrläkarbegreppet är ett mer än halvsekellångt misslyckande. Av dagens debatt får man lätt uppfattningen att tillkomsten av läkaruthyrningsbolag skulle vara orsaken till dagens situation. Så är det inte. De är en naturlig följd av en arbetsgivare som envist vägrat att anpassa sig till verkligheten och ge primärvården de arbetsvillkor som behövs för att tillräckligt många ska vilja arbeta där. I många fall har hyrläkarna faktiskt bidragit till bemanning där alternativet varit ingen bemanning alls. 

I debatten talas om olika varianter av att »fasa ut hyrläkarna«. Många landsting har haft detta som målsättning, med begränsat eller negativt resultat. Fokus borde i stället ligga på att fasa in hyrläkarna.

Huvudansvaret för individens arbetsmiljö är arbetsgivarens. Två läkargrupper har tydligt tagit eget ansvar för sin arbetsmiljö: hyrläkarna, och de som valt att inte jobba inom primärvård.

Medan många landstingsanställda läkare nödgats gå ner i arbetstid för att orka eller drabbats av sjukskrivning på grund av för hög arbetsbelastning har hyrläkare tagit ansvar för sin arbetsmiljö och via aktiva val styrt den åt rätt håll.

Att inte inrikta sin utbildning mot primärvård är också ett kraftfullt ställningstagande mot en bristfällig arbetsmiljö. AT-tjänstgöring på icke fullbemannad vårdcentral lockar inte tillräckligt många att gå vidare i specialiteten.

En väg att snabbare fasa in hyrläkarna och öka nyrekryteringen till specialiteten är att ta reda på vad som skulle kunna få hyrläkare att ta en fast anställning i landstinget. Det är dags för landstingen att försöka ligga steget före. Vem blir först med att ha denna »annons« som vision?

  • I vårt landsting arbetar en heltidsanställd läkare inom primärvård 30 timmar i veckan.
  • Tjänstgöringsgraden är valfri även om vi helst ser att du arbetar minst 50 procent räknat på årsbas.
  • Anställningsform är valfri. Du som vill vara anställd via eget företag för att t ex kunna kombinera med annan verksamhet är välkommen att göra detta.
  • Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv, vilket bland annat innebär att arbetssätt och anställningsform kan förändras i olika åldersperioder.
  • Du kan också välja mellan att arbeta kl 8–14 eller kl 14–20 eftersom våra verksamheter har ordinarie öppettid 12 timmar per dag. 
  • För närvarande är vi fullbemannade, men eftersom vi arbetar med lång framförhållning är du välkommen med din intresseanmälan så hamnar du i vår pool för kommande rekryteringar.

Borgholms hälsocentral har en långsiktigt tryggad läkarförsörjning tack vare aktiv gemensam satsning på arbetsmiljön.