Jag glömmer aldrig den döda flickan. En förälder hade dunkat hennes huvud i väggen. Hon dog strax efter att hon kommit in till akuten. Ett par veckor tidigare hade hon utretts på barnklinik för blåmärken. Föräldrarnas förklaring bedömdes då som trovärdig, misstanken avskrevs och familjen skickades hem. Hur många barn har inte blåmärken?

Läkare ska, som Smer (Statens medicinsk-etiska råd) skriver, »värdera de medicinska fynden och innehållet i vårdnadshavarnas berättelser om händelseförloppen« [när det inkommer barn med fynd som kan förekomma vid barnmisshandel]. Tyvärr riskerar SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) nyutkomna rapport [1] att skymma sikten så att vi missar barn som drabbas av så kallat skakvåld. Skakvåld brukar förknippas med »triaden« subduralblödning, ögonbottenblödning och hjärnödem/hjärnsvullnad (ibland även andra tecken till hjärnpåverkan). SBU:s rapport är problematisk på två punkter:

SBU menar att »Det finns begränsat vetenskapligt underlag för att triaden och därmed dess delkomponenter kan förekomma vid skakvåld« [1].

Detta kan tolkas som att man inte lyckats påvisa något samband mellan triaden, dess delkomponenter och skakvåld, men betyder enligt SBU att det föreligger »kraftigt försvagande faktorer« som gör att samband inte kan styrkas (för de två studier som uppfyller SBU:s kvalitetskrav [2, 3]). Rapporten redovisar dock inte vilka dessa »kraftigt försvagande faktorer« är, vilket gör det omöjligt att värdera om underlaget är begränsat eller inte. En av studierna saknar »detaljerade beskrivningar om hur den misstänkte gått tillväga samt hur erkännandet framkommit«. Är detta en kraftigt försvagande faktor? Samma studie [2] visar ju att 82 procent av barn i gruppen »erkänt skakvåld« hade subduralblödning, 84 procent ögonbottenblödning och 27 procent hjärnischemi (det senare starkt kopplat till hjärnödem). Hur kan man då hävda att det vetenskapliga underlaget för triaden och dess delkomponenter vid skakvåld är begränsat?

SBU menar vidare att det »finns otillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av triaden för att identifiera skakvåld«.

Diagnostisk träffsäkerhet kan bedömas på olika sätt och vara svår att kvantifiera. En möjlighet är dock att utgå från studien [2] där man jämfört fall av erkänt skakvåld med olycksfallsskada (accidental trauma). Även vid olycksfallsskada förekommer subduralblödning, ögonbottenblödning och hjärnischemi (44, 17 respektive 3 procent). Triaden innebär att alla tre symtom förekommer samtidigt hos barnet. Om vi i en modell multiplicerar de olika värdena för studiegrupperna får vi 0,186 (0,82 x 0,84 x 0,27) för erkänt skakvåld mot 0,002 för olycksfallsskada. Triaden var alltså 93 gånger mer sannolik vid erkänt skakvåld.

SBU-rapporten är vällovlig, men känns ibland fjärran från den kliniska verkligheten och alltför snäv i sitt perspektiv. En alltför stor del av rapportens diskussion ägnas differentialdiagnoser och delkomponenter (sammanlagt redovisas 62 kombinationer av fynd där nästan hälften baseras på en enda referens, och ofta ett patientfall). Men enskilda symtom måste ju sättas i sitt sammanhang! En hjärnblödning hos ett nyfött barn som fått syrebrist vid förlossningen är inte skäl för orosanmälan, och visst tar läkare föräldrars berättelser på allvar! Det är med tungt hjärta vi kontaktar socialtjänsten vid misstänkt skakvåld, men vi gör det för barnets skull och när andra orsaker till triaden uteslutits.

I ljuset av detta är det synd att Smers uttalande i slutet av SBU-rapporten inte fått mer uppmärksamhet i medierna. »Smer vill poängtera vikten av att hälso- och sjukvården beaktar skyldigheten att till socialnämnden anmäla ärenden där barn på något sätt misstänkas fara illa. Detta gäller i synnerhet vid misstankar om barnmisshandel av olika slag.«

Triaden och dess delkomponenter har en stark koppling till skakvåld. Där annan medicinsk orsak inte står att finna kommer jag att fortsätta göra orosanmälan och uppmana socialtjänsten att vidta åtgärder för att säkerställa barnets skyddsbehov.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.