Karolinska universitetssjukhuset genomgår en genomgripande och omdiskuterad omorganisation där »värdebaserad vård« är central. Samtidigt har inflyttningen på Nya Karolinska Solna (NKS) inletts. Vi tror att detta bidragit till en alltför negativ syn på värdebaserad vård, vilket man kan ana av ett inlägg i Läkartidningen [1]. Alla sjukdomstillstånd kräver inte multidisciplinärt omhändertagande, men vi vill visa på möjligheter och försöka nyansera debatten.

Vi har under 20 år byggt upp en multidisciplinär verksamhet kring patienter med diabetes mellitus och fotkomplikation vid Diabetesfotcentrum Karolinska i Huddinge. Målsättningen är att tillmötesgå patientens önskan om att undvika amputation. Genom ett organiserat samarbete inom öppen och sluten vård mellan diabetolog, infektionsspecialist, ortoped, kärlkirurg, fotterapeut och skoingenjör utnyttjas vårdens resurser och möjligheter på effektivaste sätt för att förhindra en amputation.

I »Nationella riktlinjer för diabetesvård« har multidisciplinärt fotteam prioritet 1 när det gäller patienter med diabetes mellitus och fotkomplikation [2]. I en enkätundersökning fann vi att landets akutsjukhus har ambitionen att arbeta multidisciplinärt kring dessa patienter [3], men flera hade inte kunnat förverkliga sin vision. Klart är dock att man genom att – på värdebaserad grund – organisera ett patientorienterat möte mellan patient och samtliga specialister uppnår en kraftig minskning av antalet amputationer [4].

Nästa steg är att ge patienten en roll i vårdprocessen. Vi utarbetar därför ett patientstöd där individen ska kunna förbättra sin resa genom vården tillsammans med sina vårdaktörer. Patientstödet är ett viktigt komplement till den multidisciplinära verksamheten. 2016 inleddes samtal kring ett utbyte av erfarenheter inom Stockholms läns landsting mellan alla aktörer som bedriver multidisciplinär verksamhet kring vår patientgrupp i syfte att förbättra omhändertagandet.

När man bygger upp en värdebaserad multidisciplinär verksamhet går det inte att undvika att det uppstår problem, då flera aktörer ska samverka kring en komplicerad diagnos. En betydelsefull faktor för patientsäkerheten är svårigheter att säkerställa nödvändig kompetens. Det flödestänkande som ingår i värdebaserad vård – med definierad ekonomi för specifika flöden – kan ge bättre möjligheter att skapa en väl fungerande multidisciplinär verksamhet.

Vi vill nyansera den negativa bilden av värdebaserad multidisciplinär vård för patienter med avancerad hälsoproblematik. Endast genom att med noga utvalda kvalitets- och hälsoekonomiska mått seriöst testa effekten av värdebaserat multidisciplinärt arbete för några diagnoser kan vi få en uppfattning om dess egentliga värde i vården.

En värdebaserad vård behöver inte vara värdelös.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.