Försäkringskassans huvudsakliga uppgift är att bedöma arbetsförmågan och rätten till ersättning. Vi beslutar i enlighet med läkarintyget från den behandlande läkaren i majoriteten av fallen.

För att vi ska kunna fatta beslut om ersättning för dem som ansöker om det behöver vi ha kompletta underlag för att kunna fullfölja de krav som ställs i sjukförsäkringen. Det innebär att läkarintygen behöver hålla en god kvalitet. Över 40 procent av läkarintygen håller inte en god kvalitet och tillräckligt med uppgifter för att ett korrekt och rättssäkert beslut ska kunna fattas. Det leder till att vi i många fall behöver begära in kompletteringar.

Regeringen gav Försäkringskassan en resursförstärkning förra året i syfte att förbättra handläggningen. Det har vi också gjort. Vi gör fler bedömningar och vi gör dem i tid i högre utsträckning än tidigare. Det innebär givetvis att vi också har ökat kontakten med behandlande läkare.

När Försäkringskassan överväger att fatta ett beslut skickar vi alltid ut information till den försäkrade. Det gör vi för att den enskilde ska ha tid på sig att komma in med synpunkter och komplettera information. Det är tråkigt att det i Alicja Chowra-Skoglunds debattartikel i Läkartidningen beskrivs som »hot«.

Det är oklart vad Alicja Chowra-Skoglund menar med att våra handläggare får »makten« över att inte godkänna intyg för psykisk ohälsa. Kanske menas att Socialstyrelsen kommer med ett nytt försäkringsmedicinskt beslutsstöd. I så fall är det mer rekommendationer till behandlande läkare.

Vi är medvetna om att läkarnas situation ibland kan vara pressad, men vi måste ha förståelse för varandras roller. Vårt uppdrag är att bedöma rätten till ersättning, och hälso- och sjukvårdens uppdrag är att bota och lindra samt tillhandahålla underlag för Försäkringskassans bedömning om rätt till sjukpenning. Båda har individen som utgångspunkt och båda roller behövs för att personer ska få det de har rätt till och behöver med avseende på behandling och ersättning.  

Det behövs mer samarbete mellan Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och arbetsgivarna, men det behövs också att vi blir tydligare i våra uppdrag och roller. När vi alla gör det vi ska och samverkar kan vi både förebygga och förkorta sjukskrivningar.