Vår uppfattning är att värdet i vården utgörs av ständig förbättring i patienthandläggning, vilket kräver noggranna mätningar för att utvecklas vidare.

Vi har visat på möjligheter att med hjälp av kvalitetsmarkörer, i vårt fall proximal amputation, befästa och utveckla det multidisciplinära arbetet och därmed öka värdet i vården [Foten i fokus. Slutrapport. Diabetesfotcentrum Karolinska. 12 jun 2011] – ett utvecklingsarbete som har skett flera år innan begreppet värdebaserad vård lanserades och som inom ramen för det så kallade Baltic Sea Project inneburit att vår arbetsmodell kunnat exporteras och implementeras i de tre baltiska staterna [1].

Dock är vår erfarenhet att oklar resurstillgång kraftigt kan försvåra en systematisk utvärdering på grund av flera aktörers respektive klinikers interna prioritering. Genom att skapa enheter med eget totalansvar säkerställs förutsättningar för ett systematiskt utvecklat kvalitetsarbete.

Vi ser därför inte lika kategoriskt negativt som Lars Falk och Yvonne Dellmark på Michael Porters idéer. I stället finner vi hos Porter, precis som i vårt eget exempel, rekommendationer om »integrated practic units« och förslag om att »organize the work around specific patient conditions« med hjälp av »multidisciplinary teams to drive the improvement effort« [2, 3]. Porter ställer även krav på att mäta, rapportera och jämföra det arbete som utförs för att därmed kunna optimera värdet och reducera kostnaderna.

Den rapport från University of Utah som redovisar resultat av en förändring av amerikansk hälsovård från volym till värde förefaller vara ett exempel på hur förbättring i värdet rörande patientens kontakt med vården och användning av kvalitetssäkringsmarkörer genererar bästa möjliga resultat [4].

Dock inser vi att ett stegvis införande av modellen vid Karolinska för att skapa en mer positiv inställning till värdebaserad vård hade varit att föredra, exempelvis (i enlighet med Porter) för utvalda diagnoser med hög komplexitet [2].

Värdebaserad vård förtjänar att utvärderas och inte att omedelbart förkastas.

Läs replik:
Värdebaserad vård – allt utom vad det egentligen är