Mikael Hoffman och medförfattare vädrar kritik mot digitala vårdmöten i Läkartidningen [1]. Även om skribenterna ger uttryck för en positiv grundsyn på hur dessa möten kan bidra till delar av vårdkedjan är synen på användningsområden snäv. Digitala vårdmöten ger nya möjligheter till en mer tillgänglig och behovsanpassad vård.

Tillvaron på de fysiska vårdcentralerna präglas i dag av korta möten, konstant inflöde av tillfälliga läkare och dålig kontinuitet, vilket sällan ger utrymme för den lyhörda patientkontakten vi eftersträvar. Skribenternas förlegade syn på delad fysisk plats som förutsättning för god personlig kontakt delas inte av oss läkare som dagligen möter patienter i videosamtal. Snarare möjliggör mediet – där såväl läkare som patient befinner sig i en trygg och ostörd miljö – en mer fokuserad dialog.

Givetvis har mediet sina begränsningar, men som en kompletterande vårdnivå mellan rådgivningsnumret 1177 och vårdcentralen fyller digitala vårdaktörer ett stort behov som inte synliggörs av skribenterna. Värdet av digitala vårdtjänster ligger till stor del i deras geografiska obundenhet som möjliggör en effektiv samordning av resurser. Att patienter från hela landet i dag kan möta vården på lika villkor med hög tillgänglighet även kvällar och helger är revolutionerande – att vända sig emot att patienten informeras om detta vårdalternativ ser vi som mycket märkligt.

Påståendet att digitala vårdmöten riskerar att tränga undan patienter med stora behov är bland de mer uppseendeväckande. Det är uppenbart tvärtom. Genom att patienter med besvär som kan avhjälpas i ett videomöte väljer digitala alternativ säkerställs att mer tid frigörs för de patienter som har störst behov av vård på plats, vilket kan råda bot på en del av grundproblematiken inom vården, nämligen resursbrist, bemanningskostnader och bristande tillgänglighet för patienten.

Vi läkare kommer att fortsätta att driva denna utveckling framåt och välkomnar en dialog kring hur digitala vårdmöten bäst kan användas för att uppnå en jämlik och modern vård.

KRY.se drivs av det svenska bolaget Webbhälsa AB. Läkarna är kopplade till en godkänd vårdgivare och omfattas av samma lagar och regler kring vård som alla vårdgivare i Sverige.