Nationella vävnadsrådet ska ta fram riktlinjer för vården vid samarbete med företag som erbjuder privat sparande av stamceller [1]. Det är ett välkommet initiativ, eftersom det på många håll råder osäkerhet, okunskap och fördomar. Arbetet med riktlinjerna bör omfatta en balanserad genomgång av den internationella forskningen. Hänsyn bör tas till föräldrars rätt till självbestämmande, särskilt då vården redan ser värdet av att spara navelsträngsstamceller i den nationella stamcellsbanken.

Privata aktörer tar hand om en del av navelsträngen som förlossningsavdelningarna slänger. Föräldrarna bekostar insamlingen själva. De är pålästa och övertygade om betydelsen av familjesparande. Att sjukhus försvårar för eller förbjuder privata aktörer att samla in och spara stamceller från navelsträngen saknar laglig grund. Genom att gå emot föräldrarnas önskan ifrågasätter tjänstemän betydelsen av internationell stamcellsforskning och berövar föräldrar möjligheten att fritt välja vård i enlighet med patientlagen.

Våra barnmorskor har nekats tillträde till förlossningsrum trots att insamlingen av navelsträngsstamceller inte involverar sjukhusens ordinarie personal. I andra fall har förlossningsavdelningen aktivt försvårat provtagning [2].

De situationer som uppstår beror i de flesta fall på osäkerhet om vad som gäller och brist på kunskap om privat sparande. Att betrakta verksamheten som tveksam är konstigt, med tanke på att det finns ett offentligt register som bygger på samma typer av stamcellsprov.

Privata och offentliga banker för navelsträngsstamceller samexisterar i de flesta länder. Ett samarbete i Sverige skulle innebära att det nationella stamcellsregistret kan byggas ut med »privata« prov, vilket skulle underlätta arbetet med att hitta lämpliga vävnadskompatibla stamceller. Ett utvecklat amarbete skulle även kunna rädda och förbättra framtida liv, öka valfriheten och bli ett värdefullt tillskott till stamcellsforskningen i landet.

Vi vill bidra med kunskap om privat stamcellssparande till Nationella vävnadsregistrets arbete med riktlinjer och få till en dialog om ett samarbete mellan privat och offentligt stamcellssparande. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en växande stamcellsreserv och ett underlag för framåtskridande forskning som gagnar såväl sjukvården som vårdtagarna.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.