I flera län lockas allmänläkare med löften om högre lön och bonus. Andra långsiktiga, hållbara möjligheter finns. Kompletterande allmänmedicinsk kunskap för arbete i primärvården kan också bidra till att fler väljer att bli allmänläkare och stannar kvar på sina tjänster. Framför allt de läkare som patienter möter först behöver kunna se att också friska människor mår dåligt. Att förstå patienters outtalade, kroppsligt förmedlade mening och kunna förklara varför kroppar är i olag kräver särskilda kunskaper.

Vägledda av objektivt inövade perspektiv på sjukdom kan läkare diagnostisera, utreda och behandla kroppslig dysfunktion. Med fördjupad kunskap kan allmänläkare även förstå dem som känner sig sjuka även om kroppen inte är i olag. Utan säker teoretisk grund orkar läkare inte lyssna, samtala och agera socialt kompetent i relation till patienter med oförklarade symtom. Fysiskt friska människor kan ta strid för att bli sedda som sjuka. Med ny kunskap kan allmänläkare se dem klarare vid första vårdkontakten.

Många allmänläkare avslutar sin arbetsdag utan att känna sig nöjda med sitt arbete. Att i brist på kunskap rädda ansiktet genom att beställa nya prov, ny remiss eller skriva ut ny medicin gör ingen nöjd. Okunnighet och missriktad generositet kan även skada människors hälsa, skapa missbruk, producera »mångsökare« och öka kostnaderna i vården, förlänga väntelistor, köer och belasta organspecialisters insatser.

Patienters meningsbärande uttryck är mer än symtom. Ett tydligt, teoretiskt särskiljande professionellt handlingsperspektiv kan ge allmänläkare ökad självkänsla. De kan undersöka, skapa förståelse för och se att patienter kan drivas att uttrycka både banala och livshotande existentiella dilemman med kroppen. Patienter som nu söker för ont i kroppen men i själva verket har ont i livet kan mötas effektivare med teoretisk kunskap om ohälsa. Ett fenomenologiskt perspektiv på ohälsa ökar läkares kompetens att agera så att patienten själv kan se innebörden i sina missriktade uttryck. 

På kort sikt bör arbetsgivare se till att unga allmänläkare erbjuds fortbildning i konsten att möta patienter både vetenskapligt och hälsoförlösande. Presenterad ohälsa kan både stå för att kroppen är i olag och uttrycka en oförmåga att känna en mening med livet. Patienter kan i avsaknad av ord uttrycka sig – ofta kryptiskt – via organdysfunktion. 

På lite längre sikt bör hälsoförlösande praktisk teori introduceras redan under grundutbildningen. Spetskompetenta allmänläkare bör behärska »två språk«, ju tidigare desto bättre. Alla medicinstudenter kan lära sig tala både organbehandlande och hälsoförlösande språk flytande. I praktiken ser läkare med dubbel kompetens tydligare när traditionell biomedicinsk teori är tillämpbar.

För filosofiska, teoretiska och praktiska frågor rekommenderas: Bullington J. Psykosomatik. Om kropp, själ och meningsskapande. Lund: Studentlitteratur; 2007.