Nivån på sjukfrånvaron har varierat kraftigt över tid i Sverige. Den senaste uppgången började 2010 men är nu bruten. I anknytning till regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro fick Försäkringskassan ett resurstillskott för att stärka handläggningen i sjukförsäkringen. Resultatet av Försäkringskassans förbättrade arbete är att ökningen i sjukpenningtalet nu har upphört.

Vi är dock inte den enda aktören som påverkar sjukfrånvaron. Vi kan göra vår del för att fler ska återkomma i arbete och bedöma rätten till ersättning, men vi kommer in i ett relativt sent skede i ett sjukfall. Innan ett sjukfall har kommit till oss har såväl hälso- och sjukvården som arbetsgivaren varit inblandade. De är de som har verktygen för att förebygga ohälsa och underlätta återgång till arbete genom lämplig behandling och anpassning av arbetsplatsen. Ett samarbete mellan oss tre är av största vikt om vi dels ska förebygga sjukfrånvaron och dels förkorta tiden en person behöver vara borta från arbetet.

Som en del av ett regeringsuppdrag har vi tittat närmare på skillnader i sjukskrivningsmönster i landet. Vår senaste rapport [2] visar att det finns skillnader mellan län, kommuner och vårdenheter – i synnerhet gäller det diagnoser där evidensbaserad vård och behandling saknas. Likaså har vi sett att det regionala mönstret över tid är stabilt för sjukskrivningslängd och deltidssjukskrivning oberoende av diagnos, vilket visar på skillnader i praxis.

I enlighet med regeringsuppdraget kommer vi under 2017 att titta närmare på om skillnaderna beror på hur vården arbetar med sjukskrivningar. Det går dock redan nu att konstatera det finns ett utrymme för mer likformighet i sjukskrivningsprocessen. En mer enhetlig och förutsägbar sjukskrivningsprocess underlättar återgången i arbete.

Försäkringskassan, arbetsgivarna och vården har olika uppdrag.

  • Hälso- och sjukvården ska se till att rätt behandling sätts in. 
  • Arbetsgivarna råder över sin arbetsmiljö, ansvarar för både det förebyggande arbetet och anpassning av arbetsplatserna så att individer kan komma tillbaka till jobbet.
  • Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågans nedsättning, rätten till ersättning samt belysa och samordna behov av olika rehabiliteringsinsatser.

För att förebygga sjukdom och kunna återföra individen till arbete måste samtliga tre centrala aktörer utföra sina uppdrag och samverka kring de insatser som behövs. Helst av allt ska det fungera så bra att det aldrig behöver gå så långt som till en sjukskrivning. Här kan sjukpenning i förebyggande syfte vara en del av lösningen. 

Försäkringskassan lyckades under 2016 förbättra sina egna bedömningar, och arbetet fortsätter. Ambitionen är att 2017 ska vara det år där vi riktar fokus mot hur vi kan utveckla samarbetet och dialogen främst med hälso- och sjukvården, men även med arbetsgivarna. En minskad sjukfrånvaro och ökad hälsa är viktigt för både individ och samhälle.