Vården har ett gemensamt ansvar att bedöma och omhänderta patienter som söker akut på bästa sätt. Oavsett om kontakten initieras via en kommunal eller prehospital enhet eller vid en akutklinik bör patientens tillstånd värderas och behandlas utifrån behov och inte utifrån organisatorisk tillhörighet.

Att bedöma patienter med akuta problem kan vara utmanande. Patienten kan vara upprörd, kognitivt påverkad, på väg att bli svårt sjuk eller under tillfrisknande. Språkliga barriärer, anhöriga och annat i omgivningen kan försvåra bedömningen. Fler söker också vård vid akutmottagningarna och många upplever ett behov av ambulanstransport. Att patienter omhändertas inom rätt verksamhet med rätt kompetens är besparande för hela vårdkedjan och ger potential för kontinuitet och trygghet i vårdkontakten.

Inom de flesta landsting och regioner hänvisas patienter från akutmottagningarna av sjuksköterskor. Ofta baseras bedömningen på klinisk erfarenhet, utan objektiv värdering av patientens tillstånd. I Värmland har sjuksköterskor tidigare inte fått hänvisa patienter, och eftersom vi styrt alla patienter via läkare har målet rätt kompetens till rätt patient inte uppnåtts.

Genom att kombinera två oberoende beslutsstöd har vi skapat en strukturerad bedömning med dokumentation av objektiva undersökningsfynd som förstärker erfarna sjuksköterskors kompetens.

Den kliniska bedömningen görs i RETTS (Rapid emergency triage and treatment system) med lokalt anpassade processer. RETTS är framtaget för akutsjukvården. De kliniska parametrarna är i princip desamma som i NEWS (National early warning score), vilket gör att fysiologiska uttryck för sjukdom kan förstås oavsett om man arbetar inom kommunal eller landstingsdriven vård. Kombinerat med 1177 Vårdguidens rådgivningsstöd ger RETTS en stabil grund för sjuksköterskor att bedöma lämplig vårdnivå.

Om patienten »blir grön« i RETTS och detta är i harmoni med rådgivningsstödet i 1177 Vårdguiden resulterar bedömningen antingen i egenvårdsråd, omvårdnadsåtgärder, hänvisning till annan vårdgivare eller tid till vårdcentral. För närvarande används arbetssättet vid akutmottagningarna i Karlstad och Arvika, men kan i praktiken även införas prehospitalt.