Bengt Järhult ställer i sin debattartikel ett antal frågor till Läkartidningen. Vi vill besvara dem så här.

Medicinska kommentarer i Läkartidningen är av ledarkaraktär och kommenterar andra artiklar eller aktuella frågor. För dessa artiklar gäller liksom för övriga inskickade artiklar att jävsdeklarationer ska finnas. Dessa ska redovisa personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer relaterade till det aktuella ämnet. Exempel på omständigheter som ska redovisas är medverkan i kliniska prövningar, finansiellt stöd eller arvoderade uppdrag för organisationer eller företag som kan ha ett kommersiellt intresse av hur data presenteras eller tolkas. Då många av dem som uppbär tillräckliga kvalifikationer för att skriva medicinska kommentarer har medverkat i kliniska prövningar eller haft arvoderade uppdrag, är det inte rimligt att kräva att endast skribenter som saknar jäv ska få skriva medicinska kommentarer.

I de fall där skribenter har undanhållit jäv kan det finnas anledning för Läkartidningen att fundera noga över eventuella önskemål om ytterligare publiceringar från dessa personer. Det är dock för den enskilde inte alltid helt självklart vad som ska anges som jäv, och det går inte att ha en generell åtgärd rörande personer som inte uppgivit jäv. Dessa händelser behöver således bedömas från fall till fall.

Läkartidningen arrangerar återkommande olika former av möten för läkare. Dessa möten, som är en del av Läkartidningens satsning på att erbjuda läsarna fortbildning, är ofta väldigt uppskattade. Men det är en kostsam verksamhet, och för att kunna täcka delar av de kostnader som uppstår krävs intäkter från olika aktörer som företag, sjukvårdsenheter, myndigheter och organisationer.

Bengt Järhult behöver dock inte vara orolig för att detta leder till någon som helst beslutanderätt över innehållet i de möten som arrangeras. Det är självfallet alltid Läkartidningen som tar de avgörande besluten om vad till exempel ett seminarium ska innehålla. Läkartidningens erfarenhet är att de läkare som besöker tidningens olika möten har en förståelse för att verksamheten fungerar på det här viset.

Läs Bengt Järhults inlägg:

Undanhållet jäv bör leda till avstängning från publicering i LT