De nationella kvalitetsregister som växt fram i landet sedan mitten av 1970-talet har under de senaste fem åren stimulerats av statliga satsningar [1]. Enligt sjukvårdsminister Gabriel Wikström är de nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete [2]. Mycket tyder dock på att kritik mot att de inte används i det lokala arbetet stämmer [3]. Vi anser att nuvarande register bör övergå i registerbaserade förbättringsnätverk för att öka förbättringstakten inom vård och omsorg. Sådana nätverk växer kraftigt inom barnsjukvården i USA [4, 5] där man visat att stora förbättringar av vårdresultaten är möjliga.

Målet för registerbaserade förbättringsnätverk är att skapa bättre resultat för vården av enskilda patienter och patientgrupper. Nätverken erbjuder en infrastruktur för design, test och implementering av sammankopplade vårdprocesser och förbättringsinterventioner utifrån följande:

  • En gemensam vilja till samskapande mellan patienter, vårdpersonal och forskare kan förbättra resultaten av vården.
  • Ständig förbättring genom ett arbete som bygger på förbättringsmetodik, kontinuerliga mätningar och öppna redovisningar.
  • Långsiktigt samarbete mellan medverkande kliniska centra som fortgår tills bästa resultat uppnåtts för patienten.
  • Regelbundna träffar för ömsesidigt lärande mellan vårdteam, patienter, anhöriga, forskare, nätverksledare och förbättringscoacher.
  • Dagens kvalitetsregister utvecklas till datadrivna, prospektiva kliniska register med syfte att minska variationer inom vården och snabbare kunna sprida och implementera bästa möjliga praktik. Registren utgör en naturlig bas för forskning.

Nätverken kan bli »praktiklaboratorium« där man på olika nivåer prövar vad som fungerar och varför genom exempelvis jämförande effektivitetsforskning, utvärdering av vårdgivarprocesser, fallstudier (N-of-1-studier) och andra metoder som syftar till att uppnå bästa möjliga vård för enskilda patienter och populationer. Etiska ansökningar och juridik som rör data och patientmedgivande kan också samordnas genom nätverken.

Vi är övertygade om att registerbaserade förbättringsnätverk kan ge bättre hälsa och välfärd, ökad delaktighet och en förbättrad upplevelse av vård och omsorg. Nätverken kan leda till bättre kliniska resultat och en jämlikare vård. De möjliggör även hållbara strukturer för lokalt och nationellt förbättringsarbete, vilket kan leda till minskade kostnader för samhället.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.