Antalet brännskadade barn i åldrarna 0–4 år som vårdas inom slutenvård i Sverige har minskat med 17 procent under de senaste decennierna, från 293 till 242 per år under åren 1998–2014 [1], medan antalet barn som vårdas inom öppenvården har ökat med 36 procent, från 1 362 till 1856 per år under åren 2005–2014 [2]. Närmare två tredjedelar (60 procent) av de barn under fyra år som har behov av vård på Brännskadecentrum i Linköping har ådragit sig skållningsskador av varierande grad. Av de återstående fallen handlar det i de flesta fall (37 procent av hela gruppen) om olika typer av kontaktskador där barnet kommit åt heta föremål i eller i anslutning till hemmet.

I Linköping har vi under åren 2008–2015 behandlat 221 barn yngre än fyra år som remitterats till Brännskadecentrum på grund av kontaktbrännskador. En fjärdedel (24 procent, 53 av 221) av kontaktbrännskadorna hade orsakas av att barnet kommit åt luckan på en braskamin med händerna. Den typiska patienten är ett barn som precis börjat resa sig upp och tar stöd mot den heta luckan. Skadorna kräver ofta upprepade omläggningar och ibland inneliggande vård. Är skadorna djupare kan de dessutom leda till ärrbildning i handflatorna, vilket kan ge livslånga besvär med kontrakturer och försämrad motorik i handen. Åtta av de barn som vårdats på Brännskadecentrum i Linköping har haft så omfattande skador att de krävt operation med hudtransplantat.

Sett över tid förefaller också skador orsakade av braskaminer öka i antal; 2008–2009 utgjorde de fem procent av alla brännskador i åldrarna under 4 år, och åren 2014–2015 var siffran den dubbla (10 procent).

Incidensen av brännskador i åldersgruppen 0–4 år ökar årligen med i medeltal 10/100 000 personår i Sverige. En möjlig bidragande orsak kan vara att braskaminer – som blir allt vanligare i svenska hem – saknar tillräckligt skydd för att hindra små barn från att bli brännskadade. De flesta kaminer som säljs har en stor glasfront som sitter på en höjd som barnet lätt kan nå. Syftet med de flesta braskaminer är till skillnad från vanliga ugnar en direktuppvärmning av rummet kaminen står i, framför allt via strålningsvärme. För att uppnå detta måste ytan vara varm. Det går alltså inte att ha dubbelglas eller isolerande skikt kring kaminen utan att förlora en stor del av den uppvärmande effekten. 

Vid nybyggnad och ändring av byggnader gäller plan- och bygglagen. Där anges att byggnadsverk, det vill säga byggnader och andra anläggningar, ska vara säkra vid användning samt projekterade och utförda på ett sådant sätt att det vid användning eller drift inte innebär en oacceptabel risk för halkning, fall, sammanstötning, brännskador, elektriska stötar, skador av explosioner eller andra olyckor [3, 4].

Enligt Svenska brasvärmeföreningen erbjuder inget av de ledande märkena anpassade barnskydd till sina produkter [Hans Wikström, presstalesman, pers medd; 2016]. Det som återförsäljare erbjuder är gallergrindar som ställs på golvet framför kaminen, och de är alltså inte fast monterade.

Vår bedömning är att om tillverkare och installatörer kan tillhandahålla ett fast monterat skydd i samband med köp och installation av braskaminer skulle det sannolikt minska frekvensen av kontaktbrännskador bland små barn.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.