Termen myalgisk encefalomyelit (ME) skapades av Melvin Ramsay, infektionsläkare vid Royal Free Hospital (London), där ett omfattande utbrott av långvarig svår trötthet skedde 1955. Ramsays text blev underlag för en osignerad ledare i The Lancet 1956 [1] (referens 17 hos Helmfrid och Edsberg). Texten anger att det finns uppenbara invändningar mot något annat än en rent beskrivande sjukdomsbenämning eftersom kunskap om orsak och om patofysiologisk process saknades. Därefter skrivs helt ologiskt: »av detta skäl kan termen ’benign myalgisk encefalomyelit’ tänkas vara acceptabel«. Felet är uppenbart: om de nämnda kunskaperna saknas kan en rent beskrivande benämning enbart avse symtomen och deras förlopp.

Som Sten Helmfrid och Johan Edsberg skriver saknas evidens för att kroniskt trötthetssyndrom är förknippat med inflammation i hjärnan och ryggmärgen. Denna evidensbrist är nu över 60 år gammal och borde medföra att diagnosbenämningen ME överges.

Författarna skriver: »ett namn reflekterar inte alltid mekanismer«. Med mekanismer avser de påvisade patofysiologiska skeenden. Deras argument är bakvänt. Felet med diagnosbenämningen ME är att den reflekterar mekanismer som inte påvisats existera.

I uppräkningen av expertrapporter har Sten Helmfrid och Johan Edsberg utelämnat att den myndighetsbeställda expertrapporten från den amerikanska akademin Institute of Medicine [2] (författarnas referens 24) framhåller att diagnostermen »myalgic encephalomyelitis« är olämplig eftersom det inte finns bevis för att sjukdomen är förknippad med encefalit. 

Avslutningsvis skriver författarna att jag förringar biomedicinska fynd och i stället lutar mig mot »ett biopsykologiskt idékomplex som saknar både teoretisk struktur och empiriskt stöd«. Det rätta förhållandet är att jag 1) fäster stor vikt vid bekräftade biomedicinska fynd och att jag 2) anser att många sjukdomsbilder måste tolkas inom en sammanfattande biopsykosocial begreppsram. Dessa båda uppfattningar är varken ideologiska eller originella, de delas säkerligen av det stora flertalet läkare, psykologer med flera.

Läs mer:
Färgad bild av ME/CFS

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.