Inget enskilt test eller kombination av kriterier kan säkert identifiera en patient med pneumoni i primärvården [1]. I stället finns ett flertal symtom och kliniska fynd som kan göra diagnosen sannolik [2]. Detta ska jämföras med kriteriediagnoser som till exempel depression där det finns angivna kriterier.

Region Jönköpings faktadokument om nedre luftvägsinfektioner hos vuxna betonar bland annat lungauskultation, mätning av andningsfrekvens och puls vid diagnostik av pneumoni. Regionen har granskat hur de digitala vårdgivarna Kry och Min Doktor (40 respektive 42 kontakter) ställt diagnosen pneumoni och drar slutsatsen att den är felaktigt ställd om det skett vid digital konsultation då man inte undersökt patienten. Diagnosen ansågs korrekt i 35 respektive 26 procent av fallen om den redan ställts av annan vårdgivare eller om man hänvisat till fysisk vårdgivare. Det handlar alltså inte om huruvida diagnosen faktiskt är korrekt utan om huruvida ett fysiskt besök gjorts eller kommer att göras.

Mitt ST-forskningsprojekt belyser hur läkare på sex vårdcentraler i Region Kronoberg ställde diagnosen pneumoni hos vuxna vid fysiska besök, utifrån 100 slumpvis utvalda journalanteckningar från besök med nydiagnostiserad pneumoni 2013.

Om man krävde hosta samt minst två av symtomen feber (minst 38 °C), trötthet, andningskorrelerad bröstsmärta, påverkat allmäntillstånd, dyspné, fokalt biljud vid lungauskultation och/eller minst ett av fynden andningsfrekvens ≥ 20, puls ≥ 120, CRP ≥ 100 mg/l, CRP ≥ 50 mg/l efter minst 1 vecka eller lungröntgen med pneumonilik bild var diagnosen »rätt« i 73 procent av konsultationerna. Om både hosta och feber krävdes, förutom minst ett av övriga kriterier, sjönk andelen till 49 procent. Om kraven skärptes något ytterligare blev andelen »rätt« 39 procent.

12 olika kriterier anges som bra kännetecken på pneumoni [2]. I min studie krävdes relativt få kriterier för »rätt« diagnos, till exempel räckte hosta, feber och nytillkommen trötthet. Trots detta är andelen rätt ställda diagnoser låg.

Puls angavs vid 26 och uppmätt andningsfrekvens vid 5 procent av besöken. CRP togs vid 81 procent av besöken. 6 procent genomgick lungröntgen. 97 procent fick antibiotikum varav 57 procent fick fenoximetylpenicillin. CRB-65, som rekommenderas nationellt, användes i en procent av fallen.

Det är svårt att säga vad som är en korrekt ställd pneumonidiagnos i primärvården. Röntgen används sällan, och man får olika resultat beroende på vilka kriteriekombinationer som används. Studien visar att diagnosen ofta ställts på bräcklig grund och att puls och andningsfrekvens sällan anges i journalen, trots att mätning rekommenderas nationellt. Detta är viktigt att känna till när man bedömer Region Jönköpings granskning. Att pneumonidiagnos ställs vid ett fysiskt besök garanterar alltså inte att den är rätt.

Diagnoser som Kry och Min Doktor ställt skulle kunna vara korrekta trots att man inte undersökt patienten. Använder man bara anamnesen som grund blir dock antalet kriterier att välja bland mindre och diagnostiken rimligen osäkrare än om undersökningsfynd inkluderas i bedömningen. Om patienten själv mäter kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och auskulterar lungor via smarta telefoner finns många kliniska parametrar att gå på. En noggrann och klok sammanvägning av dessa skulle i många fall troligen räcka för en tillräckligt säker diagnos. Jag tror att det är klokare att utveckla dessa delar än att kategoriskt säga att ett fysiskt besök är nödvändigt.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.