Stockholms läns landsting arbetar sedan flera år tillbaka strategiskt med kompetensförsörjningsfrågorna. För mig som forsknings- och personallandstingsråd är det viktigt att vi arbetar för att ha en stark personalstyrka inom sjukvården, där läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra viktiga yrkesroller trivs och vill arbeta.

I november förra året fattade landstingsfullmäktige beslut om en koncerngemensam kompetensförsörjningsstrategi som pekar ut kompetensförsörjning, utbildning, vidareutbildning, lönebildning samt ledarskap som områden där landstinget kan och måste bli bättre. Den 20 juni i år fattade landstingsstyrelsen beslut om en konkret handlingsplan med åtgärder. Detta vet Jens Sjöström och Johan Styrud (se Läkartidningen 25–26/2017) eftersom de beretts möjlighet att på olika sätt delta i arbetet med såväl strategin som den kompletterande handlingsplanen.

Jag kan instämma i att landstinget behöver bli bättre på att dimensionera allmäntjänstgöringsplatserna (AT) utifrån det faktiska behovet och att vi behöver säkerställa rätt antal specialisttjänstgöringstjänster (ST) inom respektive specialitet.

Därför avsätter Alliansen också medel i budgeten för 2018 för att kunna utöka AT-platserna från cirka 200 till 300 per år fram till år 2020. Likaså utökas ST-platserna med runt 30–40 stycken, och de nya blocken ska framför allt viktas mot bristspecialiteter såsom allmänmedicin, akutmedicin och psykiatri. Det är två viktiga steg för att dels påskynda processen för blivande läkare mellan grundutbildning och legitimation, dels säkerställa rätt antal specialister från den lilla vårdcentralen till det stora akutsjukhuset i hela länet.

Framöver kommer landstinget, som arbetsgivare, att centralisera rekryteringen av AT. Vi behöver även tillse att tillsättningen av ST sker utifrån landstingets prognostiserade behov av specialistläkare inom samtliga specialiteter. Detta är ett högprioriterat arbete som jag i egenskap av forsknings- och personallandstingsråd följer nogsamt. 

Jag blir därför förvånad när ordföranden i Stockholms läkarförening, Johan Styrud, försöker ge sken av att landstinget inte skulle prioritera kompetensförsörjningsfrågorna. För en dryg månad sedan satt vi runt samma bord, och då applåderades det för de kommande satsningarna. Den entusiasmen verkar ha avtagit, och det är synnerligen tråkigt.

Stockholms läns landsting genomför de största förändringarna i modern tid vad gäller hälso- och sjukvårdens organisation, och i det arbetet är det naturligt att även förändra en på många håll förlegad arbetsorganisation. Förändringsarbete skapar alltid oro och påfrestningar. Därför är det viktigt att vi under kommande år arbetar tillsammans för att göra landstinget till en ännu attraktivare och konkurrenskraftigare arbetsgivare för alla professioner.

Läs mer:

SLL behöver en rejäl satsning på fler AT- och ST-tjänstgöringsplatser

Slutreplik om AT- och ST-platser i Stockholm: Det går i alldeles för långsam takt