En namnförväxling i en remissväxling om letrozol, som finns som generiskt läkemedel mot bröstcancer, och blodfettssänkaren ezetimib som säljs under »fantasinamnet« Ezetrol är ett talande exempel på behovet av generisk förskrivning och konsekvent användning av substansnamn.

En kvinna med tidigare bröstcancer och aktuell kärlsjukdom hade i sin läkemedelslista bland annat Letrozole Sandoz och Simvastatin Teva. Hon fick en trombos som diagnostiserades och behandlades på akutmottagningen. En fråga om samband mellan trombosen och letrozol uppkom. I remissen till vårdcentralen med önskemål om uppföljning stod bland annat: »Pat har satts in på antikoagulantia. Har fortfarande Letrozole och frågan är om man skall förlänga behandlingstiden.«

Distriktsläkare 1 tog emot remissen och meddelade distriktsläkare 2 som hade ansvar för patienten: »Det står att pat har Lezetrolbeh men hon har ju Simvastatin enligt listan?«

Distriktsläkare 2 noterade i journalen: »… oklart vad som menas gällande Lezotrolbehandlingen. Jag ber om förtydligande.« varefter svaret från läkaren på akutmottagningen löd: »… det hade att göra med trombos som eventuell biverkan av Lezotrol …«. Trots tilltagande felstavningar uppdagades missförståndet och ingen felbehandling skedde.

Läkemedelsverkets namngrupp granskar namnen på läkemedel i alla ansökningar till myndigheten och bedömer om ett fantasinamn är acceptabelt bland annat avseende risken för förväxling med substansnamn och andra fantasinamn [1].

Förväxlingsincidenten anmäldes via registrator@mpa.se. Namngruppen anger tidsmässigt olyckliga omständigheter som sannolik orsak till att likheten i namn förbisetts [Ylva Satrell, namngruppens ordförande, pers medd; 2017]. När ezetimib godkändes under namnet Ezetrol 2003 fanns ännu inga generika för substansen letrozol. Den godkändes 1996 under namnet Femar. Letrozolprodukter med generisk namnsättning kom först 2007.

Ett varningens ord för risken att förväxla letrozol och Ezetrol kan behövas. Enligt Läkemedelsverket finns ingen omedelbar lösning på detta patientsäkerhetsproblem eftersom godkända fantasinamn på läkemedel inte kan ändras. Det är dags att införa generisk förskrivning och konsekvent användning av substansnamn på läkemedel. 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.