Kvalitetsregisterkritikern Bengt Järhult säger att Karolinska institutet (KI) tagit ställning för eller emot en organisationsform i sjukvården. Ett universitet ska inte ha en åsikt i en sådan fråga. I rektorsrollen ingår inte att ta akademisk ställning. Det sker inom den akademiska diskussionen baserat på vetenskapliga data.

Övertygande data visar att sjukvårdens resursutnyttjande inte är tillfredsställande [1]. Vi har en växande kostnadskris som leder till motiverade försök att styra och begränsa kostnaderna. Dagens modell klarar inte att hantera den ökande fragmenteringen av vårdkedjorna, att bara tillföra mer resurser löser inte problemet. Olika styrningsförsök har genomförts med kömiljard, vårdgaranti, vårdval och pinnräkning där tillgängligheten ökats på bekostnad av reell kvalitetskontroll, vilket ofta i slutändan lett till avsevärda kostnadsökningar [2].

Tanken med värdebaserad vård är enkel. Genom att fokusera på hur vi lyckas förbättra hälsan hos definierade patientgrupper och hur mycket resurser som använts för detta stöds rationellt samarbetet mellan expertgrupper och vårdnivåer längs patientens väg i vården, och fragmentering motverkas. För att uppnå detta behövs data om utfallet av vårdens insatser, dels som av vården observerade resultat, dels som patientrapporterade utfallsmått (PROM). Det måste vara en kärna i vårdens arbete att veta hur det går för patienten. Patientrapporterade utfallsmått speglar ofta vårdens resultat bättre än professionens egen värdering vad avser både medicinska resultat och framför allt uppnådd livskvalitet [3], och bidrar till att förbättringar kan växa fram med professionen som drivande. Därför engagerade jag mig i ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) för flera år sedan. ICHOM är en icke vinstdrivande allmännyttig organisation. ICHOM startades med bidrag från Carl Bennet i Sverige, Harvard-universitetet och BCG (Boston Consulting Group). Numera finansieras ICHOM främst av internationella patientföreningar, vårdorganisationer och myndigheter från hela världen. Finansieringen av mitt arbete med ICHOM har varit i form av ett anslag från KI/Stockholms läns landsting under 4 år (till och med 2016) för att se till att den svenska kvalitetsregistertraditionen skulle kunna sätta sin prägel på arbetet med att ta fram internationella utfallsmått för olika patientgrupper. 20-talet svenska forskare har medverkat i de 21 grupper med över 600 professionella och patienter som enats om internationella standarder. Alla resultat är fritt tillgängliga för den som vill använda dem (akademiska principer), se till exempel [4]. Att systematiskt ha med patientens perspektiv påverkar vårdens förmåga att göra rätt [5]. Organisationer som Institute of Medicine, PROMIS, NIMH, NHS och PCORI pekar alla på vikten av patientrapporterade data för sjukvårdens utveckling.

Mitt tidigare arbete som vicerektor har utgått från att ledande klinisk forskning bara kan ske i en välorganiserad sjukvård, och jag har därför försökt bidra till det i samverkan med landstinget. Jag står på patienternas sida genom att kämpa för införandet på bred front av patientrapporterade utfallsmått som bas för att medborgarna ska kunna veta vad vården åstadkommer.