Det finns en omfattande vetenskaplig dokumentation av den kliniska betydelsen av läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd [1-4]. Bland annat har ca 10 procent av den svenska sjukvårdsbudgeten i Sverige beräknats gå åt till följd av läkemedelsbiverkningar [5]. Socialstyrelsen rekommenderar att metoder tas fram för att upptäcka och förebygga sjuklighet som är relaterad till biverkningar [6]. Trots detta så görs lite inom vården för att förbättra situationen.

Vi på Klinisk kemi och farmakologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har gjort ett kvalitetsarbete för att kartlägga läkemedelsbiverkningar hos patienter som är 65 år eller äldre inom Akademiska sjukhusets förvaltningsområde. Detta gjordes genom en datorbaserad screening efter diagnoskoder för skadlig effekt av läkemedel i journalsystemet Cosmic under perioden oktober 2014–september 2015. 

Kvalitetsarbetet resulterade i att 560 biverkningsfall identifierades. Dessa medförde drygt 1 600 vårddygn och 450 mottagningsbesök till en kostnad av ca 21 miljoner kronor. Den genomsnittliga prislappen för en biverkningshändelse uppgick till omkring 37 000 kronor. 13 procent av dessa fall bedömdes vara möjliga att förebygga. Sannolikt identifierades en mycket liten del av alla biverkningsfall i kvalitetsarbetet eftersom diagnoskoder för skadlig effekt av läkemedel sällan sätts när det är fråga om sjuklighet relaterad till läkemedelsbiverkningar.

Vi anser att kunskapen om riskområden bör öka så att åtgärder kan sättas in för att förbättra patientsäkerheten. Vi menar att en förutsättning för detta är att man har kunskap om när och varför läkemedelsorsakade sjukdomstillstånd inträffar. Med förbättrade automatiska screeningmetoder i journalsystem kan sjukvården få ökad kunskap om riskområden så att åtgärder kan sättas in för att arbeta preventivt med dessa frågor. Det finns exempelvis potential att åstadkomma säkrare läkemedelsbehandling genom utveckling av förskrivarstöd i journalsystemen. Punktinsatser skulle även kunna komma i fråga gällande utbildning och information. 

Att arbeta förebyggande med läkemedelsbiverkningar genom de tekniska lösningar som i dag är möjliga har stor potential att avsevärt förbättra patientsäkerheten och minska kostnaderna inom vården.