Jag misstänker att många kollegor känner igen sig i nedanstående frågor från Försäkringskassan gällande rubricerad diagnos. Som läkare får man under den begränsade tid som står till buds för patientbesöket diskutera och försöka behandla psykiska och fysiska yttringar av utmattningssyndrom, vilket brukar ta en ansenlig tid. I vissa fall bedömer man som läkare, efter undersökning, att en sjukskrivning är befogad på grund av nedsatt arbetsförmåga. Uppgifterna bygger till en del på patientens egna uppgifter. Som läkare har man inte tid och möjlighet att besöka arbetsplatsen och kontrollera patientens uppgifter om arbetsmoment, vilka väl i så fall måste vägas mot vad chefer och administratörer anser. Att författa ett sjukintyg tar sin tid och sker allt som oftast efter mottagningstiden.

I ett aktuellt fall framför Försäkringskassan krav på bland annat följande kompletteringar, eftersom man anser att vissa uppgifter saknas:

Hur uttalade koncentrationssvårigheter har NN? Vänligen gradera dessa.

Kommentar: Det räcker inte att skriva att koncentrationssvårigheterna är stora och är en delorsak till sjukskrivningen. Kräver man dessutom ett definierat psykologiskt testprotokoll?

Hur påverkar NN:s sjukdom förmågan till aktivitet? Kan du ge exempel på moment som NN inte kan utföra på grund av sina besvär.

Kommentar: Som läkare försöker man just beskriva detta, och ytorna i intygsformuläret räcker ofta inte till för den text som ska pressas in där. Som påpekats i inledningen har läkaren små möjligheter att detaljgranska och besvara frågor som handlar om arbetsmoment utöver dem som patienten redogjort för och som beskrivits i läkarintyget.

Hur begränsas NN i arbetet som konsult av de symtom NN har? Ge gärna exempel på moment som är svårt eller olämpligt att utföra.

Kommentar: Jag kan inte se någon större skillnad jämfört med föregående fråga.

Det finns begäran om ytterligare kompletteringar, men jag har bara tagit upp dem som jag anser bäst belyser den moment 22-liknande situation som råder mellan läkare och Försäkringskassan. Kanske borde en framtida process för sjukskrivning innehålla en del som ligger utanför läkarbesöket, en beskrivning av patientens svårigheter att arbeta, helt eller delvis, beroende på de sjukdomsbesvär vederbörande har och detta i relation till arbetsmoment. En representant för arbetsgivaren skulle kunna intyga att patientens uppgifter är adekvata i ett formulär. Läkaren kunde sedan efter ett möte med patienten i ett koncist intyg fastställa diagnos och därefter tillstyrka eller avstyrka sjukskrivning.