Karolinska institutet (KI) är helt beroende av tillgång till hälso- och sjukvården för att utföra sitt uppdrag – att utbilda studenter för att täcka vårdens stora behov av kompetent personal samt att bedriva klinisk forskning.

Därför är Stockholms läns landsting, där Karolinska universitetssjukhuset i dag intar en särställning, vårt universitets viktigaste samarbetspartner. Vår relation med landstinget utgår från det regionala ALF-avtalet, där samverkan på olika organisatoriska nivåer och i olika frågor är helt centralt. Att driva universitetssjukvård och dess utveckling är ett gemensamt ansvar, i vilket parterna står för olika delar.

Hälso- och sjukvården, inklusive dess styrning och ersättningssystemens utformning, är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Universitet ansvarar för forskning och utbildning precis som Bengt Järhult återger att jag sagt. Bengt Järhult återger vidare: »Vi tar inte ställning till hur vården bedrivs.« Andemeningen med detta var att tydliggöra att beslut kring hur vården bedrivs fattas av hälso- och sjukvårdens huvudman, och vad gäller detta har KI inga synpunkter. KI:s hållning innebär inte något aktivt ställningstagande för en viss lösning. Men självklart är KI engagerat i frågan då hälso- och sjukvårdens organisation och ersättningsmodeller i allra högsta grad påverkar förutsättningarna för klinisk forskning och utbildning. Universitet har både synpunkter på, och kan bidra till, utvecklingen av framtidens vård.

Den infallsvinkel som värdebaserad vård tar, att sätta vårdinsatsernas värde för patienten i centrum för ekonomisk ersättning, är tilltalande. Dock kan man i dag konstatera att det finns problem med en generell tillämpning. Precis som Bengt Järhult skriver så måste forskning och vetenskaplig utvärdering bli en central del när nya idéer om organisation och styrning presenteras. Speciellt måste detta föregå en mer generell tillämpning av en viss modell.

Utveckling av olika delar av hälso- och sjukvården sker oftast med större eller mindre konsultinsatser, och det är sjukvårdshuvudmannens beslut som avgör insatsernas omfattning och inriktning. Inte minst mot bakgrund av de kommersiella intressen som vägleder konsultverksamhet är KI återhållsamt inom långsiktiga, breda engagemang i konsultdrivna utvecklingsarbeten.

KI:s nuvarande ledning har begränsad insikt i de avvägningar som tidigare gjorts vad gäller stöd till ICHOM. Hur KI:s varumärke exponeras på ICHOM:s hemsida måste stå i paritet till KI:s engagemang, och ytterligare korrigeringar kan inte uteslutas, då inget stöd längre utgår till ICHOM.  

Den skrivelse som Bengt Järhult hänvisar till är en kort intern skrivelse i form av en text i ett mejl och inget som vi spridit till andra än de som aktivt efterfrågat KI:s inställning. Ovanstående inlägg tar sikte på samma budskap som det interna KI-dokumentet.