1975 utförde professor Nils G Kock den första kontinenta kutana urostomin vid Sahlgrenska sjukhuset. Metoden (Kocks reservoar) fick stor internationell uppmärksamhet och infördes på ett flertal sjukhus. Länge utfördes 10–12 urostomier enligt Kock per år på Sahlgrenska sjukhuset. Patienterna kom då även från andra regioner, inklusive Norge. För cirka 10 år sedan minskade antalet operationer, och i dag utförs endast ett fåtal per år.

Metoden är mer komplicerad och tidskrävande än Brickerdeviation, och det har varit svårt att visa att patienterna får en bättre livskvalitet. Majoriteten av patienterna i vårt material (18 av 20) som omopererats till Kocks reservoar föredrar dock den metoden. Dessa patienter är de enda som kunnat jämföra för- och nackdelar.

Den främsta orsaken till att Kocks reservoar blivit mindre populär är behovet av reoperation. Av 102 patienter på Sahlgrenska sjukhuset fick 80 en fungerande reservoar perioden 1991–2006. Hos dessa har 58 reoperationer eller perkutan vidgning av refluxnippelförträngning utförts fram till 2016, med en genomsnittlig uppföljningstid på 11,6 år. 22 patienter fick inte en fungerande reservoar, och 13 av dessa omopererades med Brickerdeviation. Den vanligaste orsaken till reoperation är problem med kontinens och refluxventilerna. Några få patienter har drabbats av reservoarperforation. En relativt vanlig komplikation (30 procent av fallen inom 15 år) är striktur av refluxnippeln. En modifiering av operationsmetoden har dock gett lovande preliminära resultat.

En genomgång av 219 patienter opererade 1975–2006 visar att det finns grupper där denna operationsmetod fortfarande borde vara aktuell, exempelvis hos patienter som tidigare opererats enligt Bricker och som av olika anledningar inte är nöjda.

En annan grupp är rullstolsburna kvinnor med RIK (ren intermittent kateterisering), vilket begränsar kvinnans frihet och rörlighet. Efter deviation med Kocks reservoar kan urinen i stället tömmas via ett abdominellt stoma. Vi har ett flertal sådana patienter. De allra flesta är nöjda och hade velat få detta erbjudande tidigare.

En tredje grupp är yngre kvinnor med urologisk eller gynekologisk cancer där cystektomi rekommenderas. Ortotopa blåsor där reservoaren kopplas till uretra fungerar dåligt på kvinnor. Det är lättare för kvinnor att acceptera cystektomi om de erbjuds kontinent urostomi.

Kocks metod blev inte så vanlig som man en gång föreställde sig, men det finns fortfarande patienter – företrädesvis kvinnor – där den bör kunna erbjudas. För att garantera hög kvalitet bör verksamheten koncentreras till ett nationellt centrum, där patienterna kan följas postoperativt. Operationen medför en stor förändring i anatomin och fysiologin och potentiell risk för nedsatt njurfunktion, acidos, osteoporos, vitamin B12-brist och gallsaltsmalabsorption föreligger. Detta kräver regelbunden livslång kontakt med erfaren urolog.