Det förekommer fusk på högskoleprovet för att komma in på läkarprogrammet [1, 2] och väl där förekommer fusk – »vilseledande vid examination« – från första till sista terminen. Om läkarkåren i ökande grad kontamineras med personer med tveksam moral ökar risken för korruption och därmed ökande ojämlikhet i vård och hälsa i befolkningen.

Karolinska institutet (KI) har tydliga regler för mobiltelefonanvändning vid examination. Vid prov/tentamensskrivning ska väskor, ytterkläder och mobiltelefoner lämnas på anvisad plats och mobiltelefoner vara avstängda [3]. Varför efterlevs inte dessa regler?

Sveriges schackförbund har nyligen skärpt sina regler gällande mobiltelefoner vid tävlingar [4]. Om en schackspelare blir påkommen med en påslagen mobiltelefon döms hen direkt som förlorare av partiet. För vissa tävlingar gäller ett totalt förbud mot mobiltelefoner i lokalen för både spelare och åskådare. Som hobbyschackspelare upplever jag det som en trygghet att fusk försvåras [5].

Vid KI ska examinator anmäla studenten till rektor vid misstänkt vilseledande vid examination. Rektor kan lämna ärendet utan åtgärd, utdela en varning eller hänskjuta ärendet till Disciplinnämnden [6], där rektor är ordförande. Nämnden hör studenten, examinator och eventuellt andra berörda och fattar sedan beslut om ingen åtgärd, varning eller avstängning i upp till sex månader [6, 7].

Exempel på vilseledande vid examination är bland annat att »vid salsskrivning ta med andra hjälpmedel/saker till skrivplatsen än vad som enligt KI:s regler är tillåtna« [8]. Examinator ska ha en grundad misstanke om försök till sådant fusk.

Juridik är en »bedömningssport«. Som examinator kan det vara svårt att objektivt bedöma uppsåt. Disciplinnämnden – som enbart får händelsen återberättad för sig – kan ha ännu svårare att göra en objektiv bedömning. Nämnden har också dömt olika i fall med otillåtna hjälpmedel (exempelvis påslagen mobiltelefon). Är det rättssäkert? Ska utfallet bero på hur bra en student är på att sanningsenligt återberätta, eller kanske i andra fall ljuga om, händelseförloppet och förneka uppsåt?

Som examinator klargör jag i skrivsalen både muntligt och skriftligt på svarta tavlan vad som gäller. Om en student trots det blir påkommen med påslagen mobiltelefon bör det bedömas som »grundad misstanke«.

Med modern teknik ligger fuskarna hela tiden steget före [1]. För att kunna stävja fusket behövs strängare regler, och att de regler som finns efterlevs. Är det verkligen ok att ha en fusklapp i fickan vid toalettbesök om man försäkrar att man inte ska titta på den?

Om schackspelare accepterar stränga regler om mobiltelefoner bör läkarstudenter också kunna göra det. Enklast vore att examinationsuppgiften bedöms som ogiltig för alla som bryter mot reglerna. Nackdelen är då att några som utan uppsåt glömt lämna in sin mobiltelefon tvingas skriva om tentamen. Men kanske hellre det än att framtida kollegor fuskat sig igenom utbildningen?

Författarens bekännelse: Jag och en kursare råkade se en tentamensfråga om astmabehandling på läkarexpeditionen någon dag före vår medicintenta utan att informera kursledning eller våra kursare.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren har anmält studenter som både friats och fällts.