Tomas Bro beskriver i Läkartidningen [1] hur behandling för våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD) utvecklats under de senaste tio åren.

Våt AMD drabbar äldre. Medelåldern vid insjuknande är 79 år [2]. Obehandlad leder sjukdomen snabbt till svår och handikappande synnedsättning. Behandling med anti-VEGF-läkemedel har avsevärt förbättrat prognosen [3, 4]. Starkt vetenskapligt stöd finns för att snabb behandlingsstart efter symtomdebut [5], intensiv behandling (minst 7–8 behandlingar) under första behandlingsåret [6, 7] och fortsatt tät behandling följande år [7, 8] krävs för bästa synresultat.

Behandling för våt AMD har hög medicinsk prioritet vid ögonkliniken Region Västmanland. Vi satsar stora resurser på verksamheten, såväl personal, lokaler som läkemedel, och har en välfungerande logistik. Vi använder Svenska makularegistret för kontinuerlig uppföljning och har goda synresultat [9]. Behandlingsresultaten förutsätter ett stort antal behandlingar, vilket avspeglas i Figur 3 i Tomas Bros artikel. Jämförelsen avseende läkemedelskostnad i figuren är däremot missvisande eftersom den uppskattade kostnaden inte tar hänsyn till upphandlade rabatter.

Vi håller med om att den stora variationen mellan olika regioner i Sverige avseende antal givna behandlingar per patient och år (från 2,5 till 7,1) är oacceptabel och innebär ojämlik vård i landet för patienter med våt AMD. Vi anser att skillnaderna inte främst orsakas av olika syn på förskrivning utanför godkänd indikation utan i första hand på olikheter i logistik, behandlingsstrategi och tillgängliga personal- och lokalresurser.

Vården vid våt AMD skulle gagnas av nationella behandlingsriktlinjer med definierade mätbara kvalitetsindikatorer som exempelvis antal behandlingar per år, tid till behandlingsstart och synresultat oavsett val av läkemedel.

Vi behöver mer resurser till ögonsjukvården, inte mindre. Dags för standardiserat vårdförlopp vid våt åldersförändring i gula fläcken?

Läs slutreplik:
… men hur ska vi göra med Avastin?

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Elisabet Granstam och Kersti Sjövall har deltagit i expertgrupp hos Bayer AB. EG har även haft konsultuppdrag för Novartis och anlitats som föreläsare.