Emma Svensson och medförfattare gör i en debattartikel i Läkartidningen nr 51-52/2017 [1] ett välkommet inlägg i diskussionen om förflyttandet av fokus mot väl fungerande hälsosystem inom global hälsa.

När det gäller barnhälsa är detta kvalitets- och helhetstänkande skrämmande relevant.

Trots att barnadödligheten globalt har minskat från 12 miljoner dödsfall år 1990 till omkring 6 miljoner 2017 har den neonatala dödligheten inte minskat i samma utsträckning. En huvudorsak till neonatal dödlighet och sjuklighet globalt är perinatal asfyxi, vilket varje år beräknas orsaka 1,2 miljoner dödfödslar, 700 000 dödsfall och 1,2 miljoner fall av neonatal encefalopati [2, 3].

Mer än 95 procent av fallen återfinns i låg- och medelinkomstländer, där det har visat sig vara särskilt svårt att reducera den neonatala dödligheten. Vården av mamman och barnet före, under och efter födseln kräver en högkvalitativ vårdkedja och ett högpresterande hälsosystem. Den neonatala dödligheten är därmed en direkt spegling av hur hälsosystemen förmår prestera i verkligheten.

I ett försök att förbättra kvaliteten i det perinatala omhändertagandet har enkla standardiserade algoritmer för neonatal återupplivning (Helping Babies Breathe, HBB) implementerats i ett antal låginkomstländer. HBB har fokus på avtorkning, omedelbar taktil stimulering och tidig initiering av ventilation för de barn som inte andas spontant. 

Vi menar att sådant kvalitetsstärkande arbete inte är nog. När förutsättningarna för interventionen inte kan förbättras mer kvalitetsmässigt måste man våga tänka nytt och utforska fler alternativ. Därför genomför vi exempelvis just nu en randomiserad fas 3-studie i Uganda där syftet är att undersöka dödlighet och sjuklighet i neonatal encefalopati hos barn som återupplivats med kufflös larynxmask i stället för med traditionell mask och blåsa [4].

Kvalitetsstärkande arbete på hälsosystemnivå måste gå hand i hand med innovation. Vi ser därför med spänning fram emot att följa arbetet i den kommission för högkvalitativa hälsosystem (HQSS; Commission on High-Quality Health Systems in the SDG Era) som tidskriften Lancet Global Health tillsatt och hoppas att dess rapport leder till konkreta förbättringar.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.