Per Åstrand anser i ett debattinlägg i Läkartidningen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot personalen när vi kräver att vårdgivaren ska åtgärda brister på akutmottagningarna.

I den här tillsynen har vi sett att akutmottagningarna har en ansträngd situation som medför patientsäkerhetsrisker. Bristerna är kända av både oss och vårdgivarna, och vi vet att akutmottagningarna och vårdgivarna vidtar många åtgärder för att komma till rätta med problemen. Åtgärderna har dock inte gett tillräckliga och varaktiga förändringar.

Vi har också sett att det trots liknade utmaningar – brist på sjuksköterskor och vårdplatser – finns stora skillnader i vilken mån akutmottagningarna i Stockholms län lyckas leva upp till en god och patientsäker vård.

Akutmottagningarna är en del av ett komplext system, och IVO har därför valt att komplettera den här tillsynen med en fördjupad analys där vi har tittat på förutsättningarna för att bedriva en patientsäker vård på akutmottagningarna i Stockholm. Vi har därefter samlat de tre parter som har ett gemensamt ansvar för utfallet av vården – ägare, beställare och vårdgivare – till möten där vi delat problembilden och fört en gemensam diskussion om hur vården kan bli mer patientsäker.

Akutmottagningarnas huvuduppdrag är att ta emot och stabilisera patienter som är i behov av ett omedelbart medicinskt omhändertagande. De är inte utformade för patienter som behöver vård under längre tid på en vårdavdelning. När dessa patienter trots det vårdas på akuten har vi sett att patientsäkerheten riskeras bland annat genom brister i omvårdnaden (se Faktaruta).

Under 2017 inspekterade IVO alla akutmottagningar i Stockholms län. Vi har granskat patientsäkerheten för patienter med inskrivningsbeslut, som ofta är en skör grupp, som blir kvar på akutmottagningen i väntan på att föras över till nästa vårdnivå. På fyra av sju sjukhus har vi bedömt att den här patientgruppen inte får en god och säker vård, och vi har därför ställt krav på åtgärder hos dessa vårdgivare.

Vi förväntar oss nu att landsting och vårdgivare tar det gemensamma ansvaret och vidtar de åtgärder som krävs så att alla patienter får en patientsäker vård.

Läs Per Åstrands inlägg:

Apropå! En nödvändig nödlösning

Sammanfattning av tillsynen av Stockholms läns akutmottagningar

  • Tillsynen inriktades på patienter som bedömts av läkare och ska läggas in på slutenvård.
  • Tillsynen visar att alla akutmottagningar inte uppfyller kraven på en god vård för dessa patienter.
  • Patientsäkerheten riskeras bland annat genom brister i omvårdnad som övervakning, intag av vätska och mat, särskilda läkemedel som till exempel smärtstillande behandling, uppföljning av planerad behandling och förebyggande av trycksår och infektioner.
  • IVO kräver att akutmottagningarna säkerställer att patienter i övergången mellan akutmottagning och vårdplats i slutenvård får den omvårdnad, mat, dryck och de läkemedel som de behöver.
  • Akutmottagningarna och vårdgivare vidtar många åtgärder, men de behöver bli bättre på att bland annat analysera och utvärdera åtgärderna så att de ser att de får avsedd effekt.