Vårdförloppet för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna infördes 2015 och innebär att alla över 40 år med makroskopisk hematuri utan undantag ska utredas med cystoskopi och CT-urografi inom 4 dagar från att remiss kommit till urolog [1]. 

I en tidigare debattartikel [2] framhöll vi bland annat att det saknas vetenskapliga belägg för att utreda alla kvinnor med akut urinvägsinfektion och samtidig hematuri (hemorragisk cystit) för att utesluta blåstumör. En artikel [3] man hänvisar till i standardiserade vårdförlopp för urinvägscancer för att utreda även hemorragisk cystit har feltolkats av de ansvariga för dokumentet [1]. Studien visar att endast en av de 190 kvinnor som remitterats på grund av hemorragisk cystit hade blåscancer [3].

För att värdera utfallet av vårdförloppet har vi granskat 362 konsekutiva remisser avseende kvinnor med makroskopisk hematuri som utretts på urologenheterna på Sahlgrenska och i Kungsbacka fram till juni 2017. Medianålder var 60 år. Patienterna delades in i två grupper utifrån remiss och journaluppgifter: de med tyst hematuri respektive de med samtidiga akuta symtom från urinvägarna (oftast hemorragisk cystit). Incidensen av blåscancer var 2,5 procent (9 av 362) och den yngsta patienten med blåscancer var 68 år. Som förväntat var incidensen högre vid tyst hematuri jämfört med vid symtomassocierad hematuri; 7,9 respektive 0,7 procent (7/89 vs 2/273 kvinnor). De två tumörerna vid symtomassocierad hematuri var mycket små och inte invasiva. 

Genomgången bekräftar vikten av att alltid utreda tyst makroskopisk hematuri. Utfallet var som förväntat extremt lågt vid hematuri associerad med akuta symtom från urinvägarna.

Såväl resultatet av denna genomgång som vetenskap och beprövad erfarenhet talar alltså för att standardiserade vårdförlopp vid urinvägscancer bör ändras så att kvinnor med hemorragisk cystit inte rutinmässigt utreds för misstänkt malignitet. Detta gäller speciellt kvinnor under 60 år, där blåscancer är sällsynt. Hos äldre kvinnor med samtidiga symtom från de nedre urinvägarna är det å andra sidan viktigt med uppföljning för att se att blödning och symtom försvunnit efter antibiotikabehandling, och först vid ett avvikande förlopp bör utredning av malignitet initieras.

Vår bedömning är att minst hälften av alla kvinnor som i dag utreds enligt standardiserade vårdförlopp vid urinvägscancer inte bör utredas.

Tiden från symtomdebut till blåscancerdiagnos är längre hos kvinnor än hos män, och kvinnor uppvisar ett mer avancerat tumörstadium, men påverkas inte genom att vi låter utreda yngre kvinnor med hemorragisk cystit. Det leder bara till tusentals cystoskopier årligen där det positivt prediktiva värdet är <1 procent och till helt onödiga undanträngningseffekter i en redan hårt prövad sjukvård.

Läs repliken:

Vårdförloppet för blåscancer är omvärderat

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.