Det finns bra evidens för att sjukgymnastisk träning minskar besvären vid knäartros. För att utnyttja denna kunskap i sjukvården har man infört så kallade artrosskolor, men man har samtidigt generaliserat resultaten för knäleden till att gälla andra leder.

Det finns numera en mångmiljonindustri som ställer diagnosen artros och utformar ett individuellt anpassat träningsprogram per telefon och via nätet mot betalning.

Vi anser att en del av marknadsföringen av denna verksamhet är vilseledande, och vill här ta upp en av många aspekter, nämligen det faktum att man påstår sig erbjuda en forskningsbaserad behandling inte bara mot knäartros utan också mot artros i höfter och händer.

Det saknas gedigen evidens för att träning lindrar besvär i händerna [1]. Äldre randomiserade men oblindade studier har visat en svag till måttlig effekt mot smärta i höften [2], men en senare stor pragmatisk randomiserad studie visar svaga och kortvariga effekter [3].

Den enda placebokontrollerade randomiserade studien gällande höftartros publicerades i JAMA 2014 [4]. Den visar ingen gynnsam effekt av rådgivning och sjukgymnastisk träning, utan tvärtom biverkningar i form av ökad smärta.

I BOA-registret – som är kopplat till artrosskolan – anges att besvären minskar efter behandling [5]. Den minskningen motsvarar vad man kan förvänta genom återgång till medelvärdet [6] och utgör ingen evidens för att behandlingen är effektiv.

Läs repliken:

Behandlingen sker enligt riktlinjer

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.