Som skolöverläkare, som fortfarande arbetar aktivt som skolläkare, efterlyser jag en bred diskussion kring det faktum att medicinsk personal inte längre har ansvar för skolbarnens psykiska eller fysiska hälsa.

Skollagen från 2010 har drastiskt förändrat villkoren för barns välbefinnande i och med att begreppet hälsovård togs bort ur skolan. Kan det vara en förklaring till den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga och svårigheter hos barn från andra länder att komma in i det svenska samhället? Kan de långa köerna till BUP bero på att första linjens sjukvård för barn – skolhälsovården – inte längre finns i vårdkedjan?

Utan en fungerande skolhälsovård – med de medicinska professionerna skolläkare och skolsköterska – finns stora svårigheter att känna igen tecken på medicinsk ohälsa och att tidigt upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD.

Från år 1944 var det i lag föreskrivet att det skulle finnas skolhälsovård i alla skolor. Socialdemokratiska statsministrar från Per Albin Hansson till Olof Palme värnade om att alla skolbarn, oavsett social bakgrund, klass eller ursprungsland, skulle få gratis hälsovård och att den skulle erbjudas i skolan. Skolöverläkaren (den medicinska professionens chef) skulle ansvara för barns psykiska och fysiska hälsa. Skolhälsovården hade också i uppdrag att verka för sunda levnadsvanor, det vill säga den fungerade som en lokal folkhälsomyndighet i varenda skola i Sverige.

Skolhälsovården var därmed en logisk fortsättning på mödravårdscentralen och BVC. Nu återstår elevhälsan (skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens), där rektor är den som avgör hur den utformas på den enskilda skolan. En konsekvens är att barn inte längre genomgår »screeningar« (hälsovårdsundersökningar) tre gånger under skoltiden av skolsköterskor och skolläkare.

Rektor har i dag det yttersta ansvaret för barns hälsa i skolan. Förut delade skolöverläkaren och rektorn ansvaret. Den personalkategori som det i dag finns minst av inom skolhälsan är skolläkare, som i många skolor bara kommer sex till åtta gånger per år, i några skolor inte alls.

Dagens medicinska elevhälsa kan närmast liknas vid en rysk roulett. Den skiftar stort från skola till skola. Varken sjukvårdsministern eller skolministern kan ge svar på vem som har ansvaret för skolbarns medicinska hälsovård efter BVC eller hur bemanningen ska se ut på de enskilda skolorna när det gäller skolläkare och skolsköterskor.