I en debattartikel i Läkartidningen tar Svensk psykiatrisk förening och ST-läkare i psykiatri upp avsaknaden av psykiatri som obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt i förslaget om bastjänstgöring (BT) för läkare. Man befarar bland annat att rekryteringen till psykiatrin kommer att försvåras.

Förslaget är ute på remiss, och på många håll i landet jobbar man med remissvar. Sveriges läkarförbund tycker att det är positivt att frågan om kompetensförsörjningen inom psykiatrin lyfts i ett tidigt skede. Psykiatrin har länge brottats med svårigheter att rekrytera och beskrivs som en bristspecialitet. Då den psykiska ohälsan ökar i befolkningen är det av yttersta vikt att hitta lösningar. Så långt är vi överens – däremot kommer vi inte till samma slutsats vad gäller riskerna med att ersätta allmäntjänstgöringen (AT) med BT.

AT infördes 1969. Syftet var i första hand att öka den geografiska rörligheten hos läkare samt att säkra rekryteringen till bristspecialiteterna allmänmedicin och psykiatri. 50 år senare är allmänmedicin och psykiatri fortfarande bristspecialiteter, och vissa delar av landet har mycket svårt att rekrytera läkare. Lösningar och åtgärder måste därför sökas på andra håll än i AT eller BT.     

Vi står inför en stor reform av läkarutbildningen. Den nya legitimationsgrundande utbildningen ställer högre krav på universiteten, som får ansvar för att studenterna efter sex års studier uppfyller både examens- och legitimationskraven. Läkarförbundet är övertygat om att universiteten tar sitt ansvar och ser till att framtida kollegor är redo för såväl läkaryrket som BT. Vi kommer självfallet att arbeta aktivt för att grundutbildningen ska hålla hög kvalitet och att nyexaminerade/nylegitimerade läkare har den kunskap och kompetens som krävs.

BT föreslås vara målstyrd med en flexibel reglering av tjänstgöringsställen. Det ger BT-läkaren möjlighet att tjänstgöra inom fler specialiteter än i dagens hårt reglerade och tidsstyrda AT. Ett mer flexibelt system skapar bättre förutsättningar för arbetsgivare att utforma BT efter vårdbehoven. Det finns därmed inget som hindrar att psykiatrin blir en av de placeringar som ingår i bastjänstgöringen.

Bristen på specialister inom psykiatrin är stor. Det är en utmaning vi inte kan bortse från, eftersom antalet läkare som erbjuds introduktionstjänst kommer att öka markant. Ett väl avvägt antal introduktionstjänster betyder förhoppningsvis att tjänsterna håller hög kvalitet vad gäller innehåll och handledning, vilket skulle underlätta rekryteringen av unga läkare som står inför valet av specialitet.

Bastjänstgöringens målbeskrivning blir därmed avgörande. Socialstyrelsen förslås få i uppdrag att utarbeta den föreskrift som ska reglera BT. Det måste ske i nära samarbete med Läkarförbundet samt hälso- och sjukvårdens huvudmän.       

Förslaget bereds för tillfället på Läkarförbundet i samråd med våra delföreningar. Vår utgångspunkt är att den nya grundutbildningen och bastjänstgöringen ska resultera i en bättre och effektivare hälso- och sjukvård samt en stärkt patientsäkerhet. 

Läs debattartikeln: 

Psykiatrin offras när AT ersätts med BT