Medicin är ett fält som utvecklas kontinuerligt. Forskning genererar hela tiden nya kunskaper om sjukdomar och behandlingsmöjligheter. Att hålla sig uppdaterad i läkarprofessionen är en nödvändighet.

Sverige har en välorganiserad läkarutbildning fram till specialistbeviset. Därefter står det var och en fritt att ta eget ansvar för sin personliga medicinska fortbildning fram till pensionen. Här utmärker sig Sverige som ett av tre europeiska länder som saknar krav på fortbildning för sina specialistläkare.  

Om resurserna för specialistläkarnas fortbildning begränsas när arbetsgivarna behöver minska sina utgifter blir det en farlig och på sikt dyr utveckling. Fokus ligger då på produktion och budget och inte på att läkarnas kunskapsnivå är uppdaterad. 

Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi ser ett behov av att garantera kontinuerlig vidareutbildning för alla specialister under den yrkesverksamma tiden. 

Vi efterlyser ett regleringssystem som specificerar och kvalitetssäkrar specialistläkarnas fortbildning. Ansvaret för den kontinuerliga vidareutbildningen ska läggas både på arbetsgivarna och den enskilda specialistläkaren. CME-systemet (continuing medical education), som finns över stora delar av världen, är ett exempel på hur man kan formulera konkreta fortbildningskrav. 

Om fortbildning enbart sker på basen av frivillighet riskeras att den prioriteras bort till förmån för produktion och/eller sparbeting.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.