Förutom sjukvården finns andra verksamheter i samhället som hanterar känsliga uppgifter, exempelvis bank, polis, rättsväsende och socialtjänst. En tydlig regel finns för personer som arbetar inom sådana verksamheter: man får inte använda de professionella hjälpmedlen för privata ändamål. 

Inom sjukvården har lagstiftaren gett patienten rätt att ta del av innehållet i journalen oavsett om det är nytillkommet, osignerat eller svårförståeligt. Det finns undantag där sekretess råder för patienten, men de är ytterst sällsynta. Man kan tycka att lagstiftningen ger patienten för stora befogenheter. I så fall får man försöka ändra på lagen.

I Uppsala startades 1177-tjänsten »Journalen« år 2012 med syfte att ge patienterna tillgång till sin vårddokumentation. Elektronisk åtkomst till journalen har nyligen aktualiseras genom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen [1] och genom att läkaren Christian Unge hotats med polisanmälan för att han tittat på sin cancersjuke fars journal, vilket han berättat om i en artikel i Läkartidningen [2]. Bland läsarkommentarerna till krönikan finns flera inlägg som insiktsfullt beskriver vad som gäller, exempelvis »Medmänsklighet har inget med detta att göra, snarare insikten om vilka olika roller man har i livet«.

De flesta vårdgivare har i dag sammanhållen elektronisk journal, vilket innebär att man inom ett landsting kan läsa samtliga anteckningar från kliniker, sjukhus och vårdcentraler. Möjligheten att ta del av sammanhållen journal ska enbart ges dem som har ett behov, vilket säkerställs genom inloggningsrättigheter.

Det är olagligt att som vårdpersonal utan vårdrelation till patienten läsa dennes journal. Detta förbud har tillkommit bland annat för att förhindra att anhöriga som arbetar inom vården kan ta del av känsliga patientuppgifter. Förbudet är strikt och enligt vår uppfattning relevant. All läsning i journalsystem loggas och ska kontrolleras regelbundet, och överträdelser bör föranleda att arbetsgivaren agerar och eventuellt gör en polisanmälan. 

Christian Unge loggade in som läkare och tittade i sin cancersjuke fars journal utan att ha en vårdrelation till fadern. Detta är olagligt. Inloggning i journaler sker via 1177 med mobilt bank-id och Christian Unges far hade själv kunnat logga in i systemet. Om han loggat in tillsammans med sin son hade de kunnat diskutera journaluppgifterna helt lagligt [1].

I Uppsala infördes en funktion där patienten kunde utse ett ombud som fick rätt att läsa hela eller delar av journalen genom att logga in på 1177 med sitt bank-id. Ombuden har kunnat skifta från sin egen journal till ombudsgivarens journal utan att vara uppkopplade till vårdgivarens/landstingets system för sammanhållen journal. Varje tillfälle då ombudet använt funktionen loggas och har kunnat kontrolleras av ombudsgivaren, som när helst kunde ta bort sin fullmakt.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att ombudsfunktionen inte längre är tillåten enligt lagen, vilket föranlett debatt med krav på att lagen ändras [3].

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författarna har varit ansvariga för den svenska delen av EU-projektet Sustains. Projektet har koordinerats från Uppsala och ledde fram till införandet av Journalen 2012.