Svenska läkaresällskapet (SLS) delar den problembild som målas upp av intressegruppen för fortbildning inom Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi i ett debattinlägg i Läkartidningen (se även länk i slutet av artikeln). Ingen ska behöva träffa en läkare som inte är väl uppdaterad. I SLS policy »Läkares fortbildning – en del av det yrkeslivslånga lärandet« slår vi bland annat fast att:

  • Yrkeslivslångt lärande är nödvändigt i en kunskapsorganisation. En organisation som endast producerar enligt dagens kunskapsläge kommer att försämra sin kvalitet.
  • Fortbildningen bör utgå från CPD (continuous professional development) som innefattar alla delar av den professionella kompetensen och inte bara kunskap som CME.
  • Fortbildningen måste vara behovsstyrd med utgångspunkt från identifierade kunskapsluckor i verksamheten samt patienternas och professionens behov.
  • Kompetensutveckling sker i en mångfald aktiviteter. Reflexion och fördjupning i det dagliga arbetet, kollegial dialog och fortlöpande litteraturstudier är lika viktigt som kurser.

För att säkerställa att alla läkare får fortbildning enligt CPD efter verksamhetens behov förespråkar SLS en professionsbaserad modell med två komponenter:

  1. En individuell fortbildningsplan som bygger på identifierade behov av kompetensutveckling och som årligen följs upp.  
  2. Ett regleringssystem som ägs av professionen och som bygger på att varje sektion tar fram kriterier för vad som motsvarar kraven på kontinuerlig kompetensutveckling.

Sektionerna och SLS skapar en gemensam organisation för granskning av enskilda läkares fortbildningsportföljer vid överenskomna tidpunkter. Granskningen ska leda till certifiering från SLS. Att enbart reglera tid för kompetensutveckling tror vi inte på. Vi avstyrker även att staten ska sätta kvalitetskriterier för fortbildning och följa upp enskilda läkare.

Frågan om kvalitetssäkring av läkarnas fortbildning måste ägas av professionen. Som läkarkårens oberoende vetenskapliga organisation ser vi det som en av våra viktigaste frågor. För närvarande pågår implementering av SLS fortbildningsmodell tillsammans med Svensk förening för anestesi och intensivvård och Svensk förening för allmänmedicin. Vi välkomnar en dialog med samtliga sektioner om hur modellen kan utvecklas och förverkligas.

Läs debattartikeln: 

Formellt krav krävs på fortbildning för specialistläkare