Herpes zoster (bältros) brukar ge smärta och hudutslag i ett dermatom [1]. Det är ovanligt att flera åtskilda dermatom engageras [2]; dessutom drabbas sällan ett ben [3], och ännu mer sällsynt är att båda benen påverkas [4]. Reaktivering av varicella zoster-virus i sensoriska ganglier föregår debut av smärta och efterföljande hudutslag. Det finns ett fåtal beskrivningar av reaktivering i motoriska ganglier. Det handlar om fall där virusreaktivering orsakat förlamning av ett stämband med åtföljande smärta, heshet och i ett fall utan utslag i slemhinnan [5, 6].

Här beskrivs ett fall där en 72-årig man drabbades av hälta i höger höft och ökande nattlig smärta från skinkan ner i knävecket fyra veckor efter prostatabiopsier. Symtomen klingade av och upphörde nästan helt efter 10 veckor, men mannen utvecklade snart därefter svaghet och hälta i vänster höft och nattlig intensivare smärta i vänster skinka ner i benet och ut i vänster fot (motsvarande L4, L5 och S1).

Symtomen i vänster ben debuterade fyra veckor efter kirurgisk resektion av slemhinna i urinblåsan. En vecka efter smärtdebuten fick mannen kliande hudutslag på vänster vad och fotrygg ut på tårna. Han upplevde sedan nedsatt känsel i huden i området. PCR påvisade varicella zoster-virus från läkande utslag. Han fick också ett dygns hög feber, huvudvärk och frossa. Smärtan klingade av efter cirka sju veckor men en peroneuspares kvarstod i vänster fot i cirka tre månader.

Patienten upplevde under hela perioden ingen sjukdomskänsla dagtid och var fullt arbetsför. Han bedömdes inte ha nytta av antiviral behandling, men använde sedan tidigare Enalapril 20 mg för hypertoni och Simvastatin 20 mg i primärpreventivt syfte. Mannen hade urinblåsecancer sedan 2002 och två mindre recidiv 2007 och 2015. Dessutom fanns misstanke om ytterligare ett recidiv, som var skälet till aktuell resektion (inga tecken till malignitet). Stigande PSA (8,1 mikrog/l) ledde till ultraljudsundersökning och biopsier som visade utbredda förkalkningar men inga tecken på malignitet.

Patienten uppvisade flera kliniska särdrag som skiljer sig från klassisk bältros då båda benen samt åtskilda dermatom påverkades. Inga hudutslag sågs på det ena benet men initialt fanns atypiska utslag på det andra, vilket gav stark misstanke om att virusreaktivering orsakats av kirurgiska ingrepp i prostata och urinblåsa, och att denna reaktivering skett i både sensoriska och motoriska ganglier. Det kan vara av värde att hålla detta fall i åtanke om man stöter på svårförklarliga fall av hälta eller ischiassmärta.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.