Akutsjukvård blev basspecialitet i Sverige 2015 [1]. Intresset för specialiteten är stort bland läkarstudenter, och många kan tänka sig att söka till läkarprogram som undervisar i ämnet [2]. I dag finns akutsjukvård som studentvald kurs vid flera lärosäten och som obligatorisk kurs i Uppsala, Linköping, Örebro och Malmö–Lund.

Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM) har utarbetat en nationell målbeskrivning för läkarutbildningen [3] som utgår från målbeskrivningen för specialistläkarutbildningen och internationella riktlinjer för undervisning i akutsjukvård på läkarprogrammet [4]. Kärnan i målbeskrivningen är initialt omhändertagande, kliniska färdigheter och hypotesdriven differentialdiagnostik. Studenterna behöver utöver arbetet på akutmottagningen få kunskap om larmfunktionen och prehospitalt arbete. Det akuta omhändertagandet väcker särskilda etiska frågeställningar som också behöver belysas och undervisningen måste även innefatta de lagar och förordningar som berör akutsjukvården.

Införandet av en sexårig läkarutbildning kommer att kräva en ny examinationsordning och ökar kraven på universiteten att skapa adekvata kurser inom akutsjukvård. SWESEM:s målbeskrivning erbjuder struktur och progression för utbildningen.

Det finns hög pedagogisk kompetens inom akutsjukvården vad gäller praktisk färdighetsträning, scenarioträning och simulering, centrala metoder för lärande inom ST-utbildningen som även bör tillämpas inom läkarutbildningen. Teamarbete är centralt, och interprofessionellt lärande bör ingå i undervisningen. Vi har tillräckligt många specialister och ST-läkare i akutsjukvård med pedagogisk kompetens för att kunna undervisa och handleda alla läkarstudenter, men de är ojämnt fördelade över landet. Därmed är det inte självklart att det finns specialister i akutsjukvård vid alla sjukhus som undervisar läkarstudenter varför centrala akutsjukvårdsmoment bör undervisas och koordineras av ämneskompetenta lärare i akutsjukvård.

Det finns höga förväntningar från sjukvårdshuvudmännen och samhället i övrigt på att även oerfarna läkare ska kunna arbeta på en akutmottagning. I praktiken är det få läkarstudenter och nyutexaminerade läkare som har den kompetensen.

Målet med kursen i akutsjukvård på läkarprogrammet är att läkarstudenten självständigt ska kunna initiera omhändertagande av en akut sjuk eller skadad patient och få kompetens inom sannolikhetsbedömning och differentialdiagnostik, vilket är kunskaper och färdigheter som alla läkarstudenter behöver, oavsett specialitetsval. En kurs i akutsjukvård på grundutbildningen ger förstås inte tillräckliga kunskaper för att arbeta självständigt på en akutmottagning.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.