Hälso- och sjukvårdspersonal är som vi alla vet skyldiga att följa vetenskap och beprövad erfarenhet, och om en stor majoritet av välkontrollerade studier inom ett område ger likvärdiga resultat måste evidensen anses vara god. Inom kirurgin leder resultat av kliniska studier sällan till förändring i klinisk praxis. Har svenska kirurger en särskild ovilja mot att rätta in sig i ledet och följa rekommenderade standardmetoder?

Val av anestesi vid öppen ljumskbråckskirurgi – vårt vanligaste allmänkirurgiska ingrepp – kan tas som exempel. Ett stort antal kirurger i landet utför årligen totalt cirka 17 000 operationer. Operationen tar i genomsnitt en timme under narkos, alternativt med rygg- eller lokalbedövning. Enligt data (2016) från Svenskt bråckregister (med en täckningsgrad på nära 100 procent av de kliniker som utför bråckkirurgi) användes narkos vid 84 procent av operationerna och ryggbedövning eller lokalbedövning vid 3 respektive 13 procent av operationerna. Således sövs en överväldigande majoritet av patienterna.

Valet av anestesi vid ljumskbråckskirurgi styrs av ett flertal faktorer. Dit hör såväl kirurgens personliga preferens som patientens önskan baserad på den information som getts. En optimal anestesi bör vara patientsäker och enkel att administrera med minimerade risker för komplikationer och biverkningar. Den ska ge god intra- och postoperativ smärtlindring, vara kostnadseffektiv och inte minst ge en nöjd patient.

Vad säger då evidensen? Vedertagna internationella riktlinjer rekommenderar lokalbedövning som förstahandsmetod vid okomplicerad öppen ljumskbråckskirurgi då den är associerad med snabbare mobilisering, tidigare hemgång, lägre sjukhus- och totala sjukvårdskostnader samt färre komplikationer som urinretention och tidig postoperativ smärta [1, 2].

En stor majoritet av randomiserade studier som jämför anestesimetoderna visar på en fördel för lokalbedövning jämfört med andra metoder: mindre postoperativ smärta, mindre anestesirelaterad morbiditet (yrsel, illamående, kräkningar, blodtrycksfall), mindre miktionsbesvär, snabbare hemgång och påtagligt lägre kostnader (drygt 3 000 kr/operation) [3-5].

En reservation är förstås om kirurgen inte behärskar lokalbedövningstekniken tillräckligt, vilket kan resultera i perioperativ smärta och därmed en missnöjd patient. Nolltolerans mot smärta under operation är en förutsättning för en lyckad anestesi, men tekniken är inte svår att lära sig. Flera jämförande studier har inte kunnat visa några skillnader i patientacceptans med de olika anestesimetoderna.

Frågan är varför det svenska kirurgkollektivet överlag inte utför den vanligaste allmänkirurgiska operationen på ett evidensbaserat sätt? Man kan förmoda att det ekonomiska ersättningssystemet spelar en stor roll. Om ersättningen för dagkirurgisk ljumskbråckskirurgi höjs skulle troligen verksamhetschefer på svenska kirurgkliniker kräva att fler ingrepp utförs i lokalanestesi.

Det här är bara ett exempel på en tydlig diskrepans mellan de dokumenterade fördelarna med en teknik och hur sällan den används. Trots att tekniken är enkel att lära sig och för med sig hög patientsäkerhet finns uppenbara svårigheter att integrera vetenskaplig evidens i klinisk praxis.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.