Vi beklagar att läkarstudenten Andreas Bruhn upplevde sin start på läkarprogrammet i Göteborg hösten 2017 som mindre bra. Uppropet förrättades i en lokal som var dimensionerad för antalet studenter, men utan marginaler, och det blev trångt. Vi ber om ursäkt för det och är samtidigt glada över att detta kommer till vår kännedom. Vi är beroende av studenternas medverkan för att kunna göra förbättringar.

Vad gäller överintaget är det normalt att ge positiva antagningsbesked till något fler studenter än det antal som är stipulerat i regeringsuppdraget. Hösten 2017 antogs 144 studenter till 132 platser, vilket är i paritet med övriga lärosäten.

Att det görs ett överintag beror på att en del studenter väljer att avsluta sin utbildning då den till exempel inte motsvarar deras förväntningar. Överintaget leder således inte till att det examineras ett överflöd av studenter. Varje termin utfärdas läkarexamination till ett lägre antal studenter än vad som antogs till programmet fem och ett halvt år tidigare. 

Den andra delen av inlägget gäller resursbrister i undervisningen. Vi förutsätter att det som upplevts som besvärande omständigheter i samband med laborationer under den första terminen kommit kursledarna till kännedom för åtgärder.

Det är inte heller acceptabelt om studenter på de kliniska terminerna inte har möjlighet att ta igen ej fullgjorda obligatoriska moment. Enstaka icke godkända moment ska alltid kunna tas igen inom kursen eller strax efter. Vid större sjok av missad klinisk praktik som leder till underkänd klinisk praktik i sin helhet är detta dock inte alltid möjligt utan får anstå till nästa termin.

För att studenterna ska få bästa möjliga kliniska undervisning i mindre grupper med hög kvalitet används hela Västra Götalandsregionen och även Region Halland för placeringar. Vi satsar också på handledarutbildning, och målet är att alla handledare som studenten möter under utbildningen ska vara utbildade.

Vi välkomnar ett möte med författarna för att vidare diskutera hur vi kan förbättra utbildningsmiljön.