För att sjukvården ska fungera krävs att medarbetarnas potential och initiativ tas till vara. Sjukvården har därför mycket att vinna på att utveckla medarbetarskapet och kunna skifta från en hierarkisk kultur där frustration över det som inte fungerar får dominera, till en kultur där nya arbetssätt är sprungna ur medarbetarnas ansvar för verksamheten. I en sådan kultur är det inte chefen som ska finna lösningar på de problem som uppstår. Chefen ska däremot skapa förutsättningar för och, tillsammans med medarbetarna, prioritera vad som ska genomföras.

Ett ettårigt medarbetarskapsprojekt (juni 2016 till juni 2017) har genomförts inom verksamhetsområde bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus. Initiativet till projektet togs av en ST-läkare. Läkare från olika sektioner bildade en arbetsgrupp och under ett inledande möte med kollegorna på respektive avdelning identifierades möjligheter och utmaningar som var lämpliga att arbeta med. Gruppen fungerade sedan som stöd i arbetet på sektionerna. 

För att utvärdera projektet skickades en enkät till läkarna på kliniken. Av de svarande (48 av 76; 63 procent) tyckte 94 procent att arbetet varit viktigt och 70 procent att det haft en positiv påverkan på arbetsmiljön. Läkarna ombads också att kommentera på vilket sätt arbetsmiljön påverkats. Många kommentarer var positiva, exempelvis »Jag upplever att stämningen medarbetare emellan blivit mjukare, mindre låst och mera kompromissvänlig. Man pratar om saker som förut var onämnbara!«. Några få svarade att projektet haft negativ påverkan på arbetsmiljön, exempelvis upplevde en medarbetare att det lett till »försämring med ökad polarisering«.

Många positiva bieffekter har uppstått. Deltagarna i arbetsgruppen har lärt känna varandra på ett djupare plan, vilket skapat ett starkt nätverk och förutsättningar för att kulturen kan efterlevas. Många har också efterfrågat fortsatta möjligheter till reflektion kring medarbetarskap och hur goda exempel kan lyftas fram såväl inom och mellan arbetsgrupper som utanför kliniken. Ett viktigt arbete är nu att verka för en kultur där svagheter och misstag kan lyftas och diskuteras på ett konstruktivt sätt.

För att medarbetarskapsprojekt ska lyckas krävs:

  • motiverade, målmedvetna och orädda medarbetare som är beredda att engagera sig
  • tydligt stöd från chefen (uppdragsgivaren) för genomförandet samt att han/hon tydliggör att arbetet är prioriterat
  • intern och extern konsult som tillsammans sörjer för gruppens utveckling och ser till att arbetet genomförs med lämpliga metoder
  • tydlig information till övriga medarbetare om syfte och mål med arbetet
  • tillräcklig tid för processer och god planering.

Pilotprojektet visar på kraften i att utveckla medarbetarskapet inom sjukvården. När man arbetar med »mjuka frågor« vässas samtidigt verktygen för kommunikation och samarbete, vilket ger förutsättningar för ökad effektivitet i det dagliga arbetet och bättre omhändertagande av patienterna.