Efter termin 9 på läkarprogrammet har läkarstudenter möjlighet att vikariera som underläkare [1]. Många läkarstudenter gör detta på sommaren, och det fungerar som en värdefull introduktion till läkaryrket. De sommarvikarierande underläkarna besitter god kompetens och utför kvalificerade arbetsuppgifter och är en avgörande resurs för att vårdverksamheterna ska fungera under sommarmånaderna. 

En enkät från Sveriges läkarförbund visar en dyster bild av löneläget för en stor andel av de 438 läkarstudenter som vikarierade sommaren 2017 [2]. Medellönen för hela riket var 26 385 kronor/månad, och en fjärdedel av sommarvikarierna tjänade under 24 500/månad. Löneutvecklingen (0,46 procent) är långt under de 2,2 procent som är det garanterade löneutrymmet för tillsvidareanställda läkare inom landstingen, »märket« för privat sektor. Särskilt låga är lönerna i Västra Götalandsregionen, Region Uppsala och Region Skåne, där medellönerna ligger under 24 000/månad. 

Sveriges läkarförbund student ser allvarligt på den låga lönenivån och den långsamma löneutvecklingstakten. Nivån behöver höjas, och utvecklingstakten bör som lägst ligga i nivå med övriga läkare anställda inom landstingen eller med märket på privat sektor. Vi anser att 30 000/månad är en skälig lägsta lönenivå som gör att sommarvikarierande underläkare hamnar på en rimligare lönenivå i förhållande till nyutexaminerade underläkare (strax över 31 000/månad 2016) [3], men det är fortfarande lågt i jämförelse med många andra nyutexaminerade akademiker som efter 3–5 års högskoleutbildning låg på den nivån redan för åtta, nio år sedan [4]. 

Enkäten visar även att det redan tidigt i karriären finns skillnader mellan kvinnliga och manliga underläkares löner. Trenden är att kvinnliga underläkare i snitt tjänar några hundralappar mindre. Underläkare ska dock inte redan i början av sin karriär behöva förvänta sig att tjäna mer eller mindre än sina kollegor enbart utifrån könstillhörighet. 

Endast 6 procent av de svarande i löneenkäten uppgav att de fått möjlighet att påverka sin lön. I dialog med studentkollegor framträder en bild av vårdverksamheter som sätter orimligt låga lönenivåer som inte heller går att förhandla. Lönen sätts utan beaktande av faktorer som den sökandes kompetens, arbetsuppgifternas karaktär eller hur lönenivåerna ser ut och har utvecklats inom jämförbara branscher. 

SLF student anser att chefer på alla nivåer i vårdverksamheterna behöver ta sitt ansvar och erbjuda sommarvikarier en skälig lön. En skälig lön är en förutsättning för att vårdgivare på kort och lång sikt ska kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Det finns ett värde i att kvalificerat och ansvarsfullt arbete syns i lönekuvertet. 

Vi anser att …

  • vikarierande underläkare efter termin 9 besitter god kompetens och kan utföra kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter
  • 30 000 kronor/månad är en skälig lägstanivå för vikarierande underläkare efter termin 9
  • könstillhörighet inte ska påverka lönen
  • löneutvecklingstakten minst ska följa den nivå som gäller tillsvidareanställda läkare inom landstingssektorn eller märket för privat sektor
  • sommarvikarierande underläkare ska ges möjlighet att påverka sin lön. 

SLF student vill uppmuntra de studenter som inför sommarjobbet tänker att erfarenheten är viktigare än lönen att stå på sig. Det finns ingen motsättning mellan ett lärorikt och meningsfullt arbete, skälig lön och goda arbetsvillkor.