För att säkerställa att patienter med psykisk ohälsa erbjuds bra vård har fokus i Sverige varit att rekommendera den psykoterapimetod som har mest stöd i kontrollerade studier. När allt fler patienter erbjuds behandling som getts hög evidens borde detta leda till att fler också blir friska. Om så inte är fallet blir den rimliga slutsatsen att den definition av evidens som används är missvisande och bör ändras.

I England påbörjades 2008 en omfattande satsning på att erbjuda alla primärvårdspatienter med psykisk ohälsa evidensbaserad psykologisk behandling (Improving Access to Psychological Therapies, IAPT) – i praktiken en massiv satsning på KBT. Samtidigt som man storsatsade på KBT ställdes krav på att alla patienter skulle skatta sina symtom vid varje besök.

Åren 2015 och 2016 redovisades patientdata där cirka 300 000 fått KBT, 8 000 interpersonell terapi (IPT) och 3 500 psykodynamisk terapi (PDT). Behandlingarna var ungefär lika omfattande. För ångest var metoderna ungefär lika bra. För depression gav IPT cirka 20 procent fler tillfrisknade [1, 2]. Den förutspådda effekten av en renodlad KBT-modell, bättre vårdresultat för patienterna, uteblev helt.

Det finns även data från IAPT som talar för att en ensidighet i behandlingsutbudet leder till sämre behandlingsresultat. Ungefär hälften av de 12 000 patienterna i en studie [3] hade önskemål om vilken typ av psykoterapi de ville ha. Av de som fick den metod de önskade upplevde 91 procent att behandlingen hjälpte. För de som inte fått den metod de önskat var andelen 60 procent [3]. Brist på valfrihet leder således till sämre vårdresultat.

Andra faktorer som i IAPT visats påverka utfallet är på vilken mottagning behandlingen sker (på den bästa tillfriskande cirka 70 procent och på den sämsta cirka 20 procent), terapeutens skicklighet (effektiva terapeuter uppnår mer än dubbelt så bra behandlingsresultat som ineffektiva terapeuter), korta väntetider och högt genomsnittligt antal behandlingstillfällen. För vardera av de två sistnämnda skulle drygt 20 procent fler patienter tillfriskna om den sämsta enheten hade lika korta väntetider och lika många besök som den bästa [4, 5].

En faktor som i kontrollerade studier visats ge väsentligt färre misslyckade terapier är kontinuerlig symtommätning, där terapeuten får feedback inför varje session om hur patientens symtom utvecklas. Patienter till terapeuter som får feedback löper mindre än hälften så stor risk att försämras och har drygt dubbelt så stor chans att uppnå säkerställd förbättring som patienter till terapeuter som inte får feedback [6].

Svaret på rubrikens fråga blir kortfattat:

  • Mät resultat kontinuerligt och stötta behandlare som inte når goda resultat
  • Erbjud valfrihet avseende etablerade terapimetoder
  • Ha korta väntetider till behandling 
  • Erbjud en hög andel åtminstone en riktig korttidsterapi om tolv till sexton möten.

Det vi säkert vet inte leder till bättre vårdresultat är att byta ut etablerade metoder mot en annan metod. Att ignorera detta och i stället köra på med nuvarande KBT-inriktade nationella riktlinjer leder inte till bättre vårdresultat utan snarare till sämre.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.