Det är enligt gällande regelverk fullt möjligt att fullgöra allmäntjänstgöring, AT under en tidsperiod som motsvarar 18 månader. Trots detta ser verkligheten annorlunda ut. Majoriteten av landets AT-block är 21 månader långa.

I en debattartikel i Läkartidningen [1] meddelar Peter Carpelan att Stockholms läns landsting (SLL) har tagit beslut om att införa en enhetlig längd på AT-tjänstgöringen på 18 månader. Läkarförbundet och Sylf (Sveriges yngre läkares förening) välkomnar beslutet och uppmanar övriga landsting och regioner att ta efter SLL. Men för att ytterligare påskynda genomströmningen krävs även att regeringen tar sitt ansvar.

AT-tjänstgöringens tid och innehåll regleras av patientsäkerhetsförordningen och AT-föreskriften (Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare)Patientsäkerhetsförordningen kräver att AT ska fullgöras under minst 18 månader och reglerar även tjänstgöringstiden för respektive tjänstgöringsavsnitt. AT-föreskriften utgör målbeskrivning och reglerar även att handledning ska ges av specialistkompetent läkare samt att tjänstgöringsavsnittet allmänmedicin alltid ska ligga som sista avsnitt under AT-tjänstgöringen.

Läkarförbundet och Sylf anser att regelverket som styr AT är förlegat och för detaljreglerat. En mer flexibel reglering av AT skulle ge bättre möjligheter för landsting och regioner att anpassa utformning och innehåll efter dagens behov. Det skulle även skapa förutsättningar för att öka genomströmningen och på så sätt minska väntetiden till AT. Läkarförbundet och Sylf vill därför att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att revidera patientsäkerhetsförordningen och AT-föreskriften i syfte att

  • möjliggöra handledning av läkare som uppnått tillräcklig handledarkompetens, vilket skulle resultera i att ST-läkare som genomgått handledarutbildning får möjlighet att handleda AT-läkare
  • införa en nationell enhetlig AT-tjänstgöringstid på 18 månader, med undantag för de AT-block som kombineras med en särskild inriktning såsom forskning, pedagogik eller ledarskap
  • ta bort bestämmelsen om att tjänstgöringsavsnittet allmänmedicin ska ligga sist i blockförordnandet.

Det här är enkla justeringar som skapar bättre förutsättningar för landsting och regioner att tillhandahålla tillräckligt med AT-platser, vilket de är skyldiga att göra enligt hälso- och sjukvårdslagen.