Thomas Lindén, ledamot i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, visar i Läkartidningen [1] prov på okunnighet i dödshjälpsfrågan. Vi hör till de många läkare som inte delar förbundets inställning och vill kommentera några av de felaktiga påståendena i artikeln.

Thomas Lindén skriver: »Erfarenhet från de få länder som tillåter eutanasi lär oss att tröskeln för dödshjälp successivt sänks.« »Människor som inte kan fatta beslut själva, på grund av sjukdom, får hjälp att dö efter att ha uttryckt en sådan önskan. Kanske ligger ibland avsaknaden av sjukförsäkring eller palliativ vård, samt önskan om att inte ligga anhöriga till last, bakom begäran om dödshjälp.«

Den form av dödshjälp som i första hand skulle vara aktuell i Sverige är Oregonmodellen [2], anpassad till svenska förhållanden. Den innebär att människor som enligt minst två läkares bedömning lider av en obotlig progressiv sjukdom som inom kort kommer att leda till döden har rätt att få ett medel utskrivet som de själva kan ta när sjukdomen nått ett stadium då de föredrar döden framför fortsatt lidande. Metoden har tillämpats i Oregon i tjugo år och inga av de farhågor som Thomas Lindén uttrycker har besannats.

Tröskeln för att få dödshjälp har inte successivt sänkts. Ingen som inte själv kan fatta beslut får dödshjälp. Det krävs att den sjuke uttryckt sin önskan upprepade gånger, såväl muntligt som skriftligt. Knappt 2 000 personer (främst välutbildade med god sjukförsäkring) har fått medlet utskrivet och inte fullt 1 300 använt det [3]. Den tredjedel som inte utnyttjade medlet kände lugn och trygghet över att slippa frukta ett plågsamt slut [3, 4]. Även motståndare till lagen (Death with Dignity Act) medger att den lett till utbyggnad och förbättring av den palliativa vården [2].

Samma förbättring av den palliativa vården har skett i länder som tillämpar andra former av dödshjälp [3, 4]. Det är alltså helt fel att påstå att »Om dödshjälp införs finns en stor risk att viljan och resurserna till en god och värdig vård i livets slutskede minskar«.

Så till några argument som inte kan tillbakavisas med fakta:

»Vår profession är att hjälpa människor att leva – inte att dö.«

Vi menar att vår uppgift som läkare förändras då vi inte längre har möjlighet att hjälpa en människa att leva. Palliativ vård är ett exempel, hjälp att dö när patienten själv vill det är ett annat. Som läkare har vi goda möjligheter att själva slippa den sista tidens plågor. Varför ska vi förvägra våra patienter samma möjlighet?

»Autonomiperspektivet är också ett av de starkaste argumenten för att införa dödshjälp.«

Detta är ett korrekt påstående, men Thomas Lindén använder det som ett argument mot dödshjälp och ansluter sig därmed till den paternalistiska inställning som hör till det sämsta inom den traditionella läkarrollen. Patienterna ska inte få bestämma om sin sista tid i livet, det ska vi läkare, lagstiftaren eller medicinska etiker göra.

Slutligen: Läs gärna Smers kunskapssammanställning om dödshjälp [3].

Läs repliken:

Viktigt med ärlig och öppen debatt om dödshjälp

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.