Vetenskapliga tidskrifter kräver att jäv deklareras. Hur dessa redogörs varierar. Instruktionerna varierar också. Vi har studerat [1] hur internationella referentgranskade tidskrifter hanterar jäv baserade på religiösa övertygelser, då dylika spelar stor roll när det gäller frågor om dödshjälp och abort.

Till vår förvåning fann vi att endast 2 av 17 studerade tidskrifter angav specifika instruktioner om att deklarera detta, medan alla var detaljerade om finansiella jäv. BJOG angav »religiösa åsikter« och Journal of Obstetrics and Gynecology of India »personlig livsåskådning«. Av de övriga 15 använde 10 ICJME (International Committee of Medical Journal Editors) som sin jävsmodell. Dessa var de allmänna tidskrifterna NEJM, JAMA, Lancet, BMJ och Journal of Investigative Medicine, pediatrik- och neonataltidskrifterna Pediatrics och Journal of Pediatrics (den sista nämnde också WAME, World Association of Medical Editors), obstetrik- och gynekologitidskrifterna AJOG och IJOG, samt British Journal of Haematology. Acta Paediatrica hänvisar till Committee of Publication Ethics, medan Blood använder American Society of Hematologys egen jävsmodell. Varken EJOG, JOG, IJOG eller Indian Obstetrics and Gynaecology, som också studerades, angav en tydlig jävsmodell.

Rätten att som vårdsökare bli bemött utan fördom är fundamental. Detta måste även gälla när man publicerar sig på känsliga områden, såsom legalisering av läkarassisterat självmord, prenatologi och abort, liksom både för den som söker hjälp för att ta sig själv av daga och för den svårt sjuke som bara önskar en bättre behandling, som smärtlindring.

Politiska och religiösa grupper försöker inte sällan att utöva inflytande genom att uppmuntra framstående forskare att fungera som frontfigur för deras agenda. Det är oacceptabelt att experter även inom etik ibland undlåter att deklarera personliga övertygelser som kan ha inverkan på ämnet.

Det har länge ansetts självklart att de som kommenterar offentliga frågor måste redovisa politisk anknytning. På samma sätt är det, när man debatterar känsliga och omtvistade medicinska problem där framsteg inom forskningen möjliggjort det som hittills endast varit en dröm, inte bara önskvärt utan en absolut nödvändighet att vara tydlig med eventuella livsåskådningsjäv. 

Medicinska tidskrifter, dit Läkartidningen hör, måste säkerställa att författare noggrant och otvetydigt redogör för alla relevanta jäv. En obligatorisk jävsdeklaration skulle exempelvis kunna lyda: »Samtliga författare saknar ekonomiska jäv i förhållande till innehållet i denna artikel. Ingen av författarna är medlem i ett politiskt parti eller religiösa eller sekulära organisationer och grupper med åsikter om de frågor som behandlas i artikeln.« Detta krav bör även gälla granskare. En praktisk lösning kan vara en obligatorisk »jävsknapp« som en del av inlämningsprocessen.