Joakim Tedroff och Christina Sundal för i Läkartidningen (se länk i slutet av artikeln, red anm) fram dåligt underbyggda argument gällande behandling med botulinumtoxin vid migrän. Särskilt anmärkningsvärt är ifrågasättandet av en HTA-analys från Västra Götalandsregionen som genomförts med stor noggranhet och som tar upp de studier författarna hänvisar till.

En HTA-analys bygger på en systematisk genomgång och värdering av all tillgänglig litteratur. Författarna kommenterar inte de många svagheter som de få kontrollerade studierna (Chronic Migraine PREEMPT clinical trials) av botulinumtoxinbehandling vid migrän har. Däremot kritiserar de Region Skånes regionala riktlinje som jag (JP) varit med och författat. Fem mycket erfarna neurologer i Skåne, med tillsammans över 140 års erfarenhet av att behandla neurologpatienter, har sammanställt aktuell evidens på området.

Vi kom fram till att man bör hålla sig till den indikation företaget fått registrerad i Sverige, nämligen kronisk migrän. Vi gick igenom IHS kriterier (International Headache Society) för kronisk migrän och tyckte att det var bra att få det dokumenterat. Vi anser att en huvudvärksdagbok bör fyllas i, något som flertalet internationella och nationella instanser förordar vid kronisk huvudvärk. Detta anser författarna är att ställa orimliga krav på behandlare och patienter.

Författarna anser även att användning av andra läkemedel med vetenskapligt dokumenterad effekt och indikation vid migrän, exempelvis betablockerare, är ineffektiva och därför inte bör rekommenderas. Här hänvisar de inte till internationell expertis. 

Joakim Tedroff och Christina Sundal skriver vidare att patienter inte erbjuds behandling i vårt land, och hänvisar till antalet behandlade patienter i olika landsting. Man kan dock ifrågasätta om den högsta siffran behöver vara den rätta? Överbehandling är mycket vanlig.

Slutligen står vi, som författarna skriver, inför registrering av nya migränmediciner. En evidensbaserad värdering av vad våra skattepengar ska användas till är synnerligen önskvärd just för att kunna finansiera de stora framsteg inom sjukvården som glädjande nog kommer de närmsta åren. Vetenskapligt grundade fakta avseende effekt och säkerhet bör även framöver ligga till grund för ny hjälp till migränpatienter.

Läs Joakim Tedroff och Christina Sundals inlägg:

Stora regionala orättvisor gällande behandling av huvudvärk