Rikssjukvårdsnämnden beslutade i december 2017 att viss avancerad barn- och ungdomskirurgi ska centraliseras till två enheter i stället för dagens fyra från och med 30 juni 2018 och sex år framöver [1].

Jag anser att beslutet ska upphävas på grund av en fördjupad nationell resursbrist vad gäller barnintensivvård och neonatalvård, men även övrig barnkirurgisk verksamhet i Sverige. Var och en av de nuvarande fyra enheterna (Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund) har haft perioder av resursbrist avseende vårdplatser på intensivvårdsavdelningar för barn, neonatalavdelningar och vanliga vårdavdelningar.

Kapacitetsproblem finns också inom barnhjärtkirurgin, vilket påverkar verksamheten på de fyra barnkirurgiska enheterna. Nyligen saknades vid en jour neonatala intensivvårdsplatser i Uppsala, Göteborg och Stockholm. Om den avancerade barn- och ungdomskirurgin även i fortsättningen får bedrivas på fyra enheter ökar sannolikheten för att god och säker vård kan ges till barn i rimlig tid – oavsett var i landet man bor – även vid situationer med resursbrist. I beslutsunderlaget betonas att Socialstyrelsen bedömer att alla fyra enheterna i dag bedriver god och säker vård och ett aktivt utvecklingsarbete.

Det sker en snabb ökning av antalet barn och ungdomar i åldrarna 0–14 år i Sverige. För att säkerställa säker vård med god kvalitet för patienter med behov av såväl avancerad barn- och ungdomskirurgi som vård inom angränsande områden bör därför nuvarande struktur med fyra kompletta kliniker bevaras och byggas ut. Beslutet riskerar annars att begränsa vårdkapaciteten nationellt för dessa och närliggande patientgrupper. Dessutom innebär beslutet undanträngningseffekter, uppbrytning av fungerande vårdkedjor och ett ökat behov av transporter. 

En ny organisation för nivåstrukturering av nationell högspecialiserad vård har nyligen presenterats [2]. De förändringar som föreslås kommer att leda till en omfattande strukturförändring för hela den högspecialiserade barnsjukvården. Den föreslagna processen lägger ansvaret för att föreslå antal lämpliga vårdenheter inom ett visst område på sakkunniggrupperna, vilket skulle lämpa sig som ett nästa steg i bedömning av nivåstrukturering av bland annat avancerad barnkirurgi. Viktiga samarbeten om den mest specialiserade vården har redan inletts, och i den nya processen skulle dessa samarbeten kunna utvecklas efter noggrann genomlysning och i samråd med de verksamheter som berörs. 

Jag anser därför att beslutet om rikssjukvård inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi ska upphävas och utvecklas vidare inom den nya processen för nationell högspecialiserad vård som träder i kraft första juli 2018.

Läs replik från Socialstyrelsen:

Ett rikssjukvårdsuppdrag innebär ett stort åtagande

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Rolf Christofferson arbetar på en enhet som från och med 1 juli 2018 blir av med viss avancerad barnkirurgi.