Christina Sundal och Joakim Tedroff refererar i ett debattinlägg till den HTA-rapport om behandling av kronisk migrän vi publicerade 2014. I deras debattinlägg antyds att slutsatserna i rapporten var felaktiga: »Mot detta står i stort sett världens samlade expertis …«.

Det är viktigt att klargöra att vår HTA-utredning gjordes på förfrågan från företrädare för neurorehabiliteringen i Västra Götalandsregionen. Utvärderingen baserades på en systematisk litteraturgenomgång av de kontrollerade behandlingsstudier som publicerats till och med oktober 2013.

Slutsatserna i vår rapport är att det är osäkert om botulinumtoxininjektioner i jämförelse med koksaltinjektioner minskar antalet dagar med huvudvärk och behovet av akut medicinering eller har effekt på funktionsförmåga hos patienter med kronisk migrän. Vi konstaterade vidare att injektioner med botulinumtoxin i jämförelse med koksaltinjektioner kan resultera i en liten reduktion eller ingen skillnad avseende antalet huvudvärksattacker, och de kan något reducera antalet timmar med huvudvärk.

För den som är intresserad av storleken på dessa utfallsvariabler hänvisas till rapporten. Vi står självfallet för slutsatserna i rapporten även i dag då vi fann att de granskade studierna hade en del begränsningar.

Att olika regioner nu använder botulinumtoxin i olika omfattning till patienter med kronisk migrän måste bero på att neurologer runt om i landet värderar den tillgängliga vetenskapliga dokumentationen olika. Om det sedan 2014 tillkommit studier med nya resultat borde dessa granskas på ett systematiskt och kritiskt sätt. Detta skulle initialt kräva en ny litteraturgenomgång, vilket HTA-centrum i Västra Götalandsregionen inte gjort eftersom den neurologiska professionen i regionen inte efterfrågat en sådan uppdatering.

Om professionen skulle efterfråga en uppdatering av HTA-rapporten på grundval av nya data i de riktlinjer och översiktsartiklar som publicerats 2016–2018 som Christina Sundal och Joakim Tedroff refererar till granskar vi gärna dessa.

Läs Christina Sundal och Joakim Tedroffs artikel:

Stora regionala orättvisor gällande behandling av huvudvärk