Jag tackar för de värdefulla synpunkter på katastrofövningen Liv som Tom Lundin för fram i ett debattinlägg i Läkartidningen (se länk i slutet av artikeln, red anm). Övningen genomfördes i samverkan mellan Försvarsmedicincentrum och Sahlgrenska universitetssjukhuset tidigare i våras.

Som en del i krisberedskapen har Sahlgrenska universitetssjukhuset en krisstödsorganisation för att ge krisstöd till oskadade drabbade, närstående samt andra personer som känner oro efter allvarliga händelser. Krisstödet består av tre krisstödsledningsgrupper som i sin tur har ett stort antal resurspersoner knutna till sig. 

De flesta inom krisstödet, såväl medlemmar i ledningsgrupperna som resurspersoner, arbetar inom psykiatrin; övriga är till exempel kuratorer inom den somatiska vården. Alla har kompetens i psykosocialt arbete och utbildning i att ge krisstöd. Kopplat till krisstödet finns även personalstöd. Särskilt utbildade personalstödjare erbjuder stöd till medarbetare som haft potentiellt traumatiserande upplevelser i sitt arbete vid en allvarlig händelse.

Det finns ett behov att öva de funktioner som ingår i krisstödsorganisationen. Sjukhuset genomför utbildningsinsatser varje termin för alla som ingår i krisstödet och övar regelbundet på att sammankalla sina resurser.

Svårigheten vid en så omfattande katastrofövning som Liv är att avgränsa den på ett hanterbart sätt. I detta fall valdes att inte inkludera exempelvis närstående till skadade och inte heller omhändertagandet av eventuella psykologiska krisreaktioner.

Den här specifika övningens primära fokus var att rent medicinskt öva sprängskador ur ett kirurgiskt perspektiv. Övningen var också ett sätt att stresstesta sjukhusets förmåga att omhänderta ett stort antal svårt skadade på kort tid. Dessutom övades samverkan mellan den militära prehospitala vården och den civila vården. Detta fungerade bra, vilket ökade kvaliteten på det totala omhändertagandet.

Att öva psykiska trauman och dess långsiktiga effekter är värdefullt och relevant. Det är inte osannolikt att detta sker vid framtida övningar.

Läs inlägget:

Apropå! Katastrofövning utan psykotraumatologisk aspekt