Arbetsmarknadens parter (Svenskt näringsliv, Saco, LO och TCO med undantag för Journalistförbundet, SJF) har lagt fram ett förslag som, tvärtemot vad debattören påstår, inte ska inskränka rätten för fackliga organisationer att kunna ta strid för rätten att sluta kollektivavtal. En facklig organisation ska således fortfarande ha rätt att vidta stridsåtgärder om syftet är att sluta kollektivavtal enligt arbetsmarknadens parters förslag.  

Sveriges läkarförbund har arbetat hårt med frågan, och Saco med ordförande Göran Arrius i spetsen har lagt ned ett massivt arbete i syfte att hitta ett godtagbart förslag. Förslaget framhäver avtalsvägen. Det är bättre att parterna själva tagit fram ett förslag som är mindre ingripande än utredningens förslag.

Det var i utredningsdirektivet som regeringen ville att Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:03) skulle bedöma om det var lämpligt att begränsa konflikträtten när ett företag redan har ett rikstäckande avtal med ett annat förbund. Detta har vi nu kommit bort ifrån om regeringen går vidare med parternas förslag. Det är således fullt möjligt att ytterst vidta stridsåtgärder i syfte att erhålla ett kollektivavtal utifrån arbetsmarknadsparternas förslag. 

Att det råder fredsplikt för arbetstagarorganisation som har kollektivavtal är inget nytt, det gäller sedan gammalt och är själva grundbulten i den svenska modellen.

Genom att arbetsmarknadens parter tillsammans ånyo har tagit ansvar i en situation där enskilda händelser (hamnkonflikten i Göteborg) höll på att medföra ett förödande ingrepp i den svenska modellen så har avtalsvägen, med konflikträtten, värnats och betonats.

 

Läs debattartikeln:

Vill förbundet begränsa konflikträtten?